Wekelijks meer dan 2.642 onnodig in quarantaine door foutmarge PCR-test!

Afgelopen week zijn er tussen de 1.830 en 5.500 mensen onnodig in quarantaine geplaatst op basis van een vals positieve PCR-uitslag. Doordat de PCR-test een foutmarge heeft tussen de 1 en 3% zaten er vorige week minimaal 2.642 mensen onnodig 10 dagen in quarantaine.

Door deze foutmarge van “slechts” 1% (positief, terwijl ze dat niet zijn) op het totaal aantal tests, geeft dat meer dan een derde van de positieve PCR-testuitslagen dat dus niet zijn. Voor de overige ruim 60 procent geldt dat daar ook nog een groot deel tussen zit die niet ziek worden en niet besmettelijk zijn, omdat ze nog een restant van Corona hebben aangetroffen.

Hoe is het mogelijk dat de PCR-test de basis van het huidige Coronabeleid blijft! Zeker wanneer je daarbij ook in ogenschouw neemt dat de ontwikkelaar van de PCR-test als analyse methode in het verleden al meer malen heeft aangegeven dat de PCR-test niet geschikt is voor dit doel. Daarnaast staat ook op de handleiding/verpakking dat de test niet zinvol is bij mensen zonder klachten, terwijl een groot deel van de mensen die momenteel getest worden, geen klachten hebben.

Cijfers Week 38 (Bron RIVM)

182.964 uitgevoerde PCR-test

5.968 positief gestest, waarvan:

– 1.830 vals positief (bij foutmarge 1%)

– 5.490 vals positief (bij foutmarge 3%)

– ? onbekend aantal mensen bij wie restanten van eerdere besmettingen zijn geconstateerd.

144 Ziekenhuisopname

27 IC-opname

In hoeverre kun je nog spreken van proportionele maatregelen op basis van aantallen die geen enkele wetenschappelijke basis meer hebben.

Waarom de PCR testuitslagen kritischer gewogen dienen te worden.

Het huidige coronabeleid wordt voornamelijk opgehangen aan het aantal positief geteste personen, vastgesteld met een PCR-test. In de media en door onze overheid is het de uitslag positief getest ondertussen gelijkgesteld aan “Besmet”. Wat door de bevolking vaak wordt gehoord als besmettelijk en ziek. Dit is echter geen juiste interpretatie.

Wat betekent een positieve PCR-test uitslag

Een positieve PCR-testuitslag zegt dat er een reactie is aangetroffen die wijst op de aanwezigheid van een specifiek stukje DNA van het virus. Eigenlijk is er vervolgonderzoek nodig om vast te stellen of:

  1. Je te maken hebt met een restant van het virus omdat je reeds besmet bent geweest;
  2. Je te maken hebt met een recente besmetting en als dat zo is of je te maken hebt met een besmettelijke fase. Dus dat je anderen nog kunt besmetten.

Ad b) Besmettelijkheid:  de aanwezigheid van een actief virusdeeltje wil nog niet zeggen of je ziek wordt en of je besmettelijk bent voor anderen. De besmettelijkheid is bij asymptomatische dragers (mensen die wel besmet zijn, maar zelf niet ziek worden) nihil. Mensen die wel ziek worden zijn vooral in de eerste dagen besmettelijk.

Onnodig in Quarantaine

Het is juist deze laatste groep van mensen die werkelijk besmettelijk zijn die je in beeld wilt hebben en waar de maatregelen effect kunnen scoren. Nu echter geen vervolgonderzoek wordt gedaan naar de virusactiviteit en de fase waarin iemand met klachten zich bevindt, wordt een veel grotere groep dan nodig verzocht om in quarantaine te gaan.

Mensen met klachten

Wanneer de PCR-test alleen zou worden toegepast op mensen met specifieke klachten, is het aannemelijker dat men te maken heeft met een actief COVID-virus. Maar gezien de meeste klachten van COVID-19 niet specifiek voor dit virus zijn, maar overeenkomen met algemene griepachtige klachten, kunnen de klachten nog steeds veroorzaakt worden door een van de andere griepachtige klachten veroorzakende luchtweginfecties. De aangetoonde virusdeeltjes kunnen dus nog steeds oud materiaal betreffen. Naast een PCR-test zou dan ook altijd een Virusactiviteittest gedaan moeten worden. Helaas gebeurt dit niet

Grote groep mensen zonder klachten laten zich testen

Het devies is om je alleen te laten testen met klachten. In de groep die zich laat testen zitten ook mensen zonder klachten. Enerzijds omdat mensen bang zijn en graag willen uitsluiten dat ze COVID hebben, en anderzijds mensen die uit het Bron en Contact Onderzoek naar voren zijn gekomen en zijn verzocht zich te laten testen. Bij een Bron en Contact Onderzoek worden mensen gezocht die in de afgelopen 14 dagen in contact zijn geweest met iemand die positief is getest en daarbij gedurende minimaal 15 minuten op een kortere afstand dan 1,5 meter van deze persoon zijn geweest. In de afgelopen komen daarbij zo’n 3 personen naar voren voor een PCR-test. Wanneer het om huisgenoten gaat, blijkt rond de 12% ook een positieve uitslag te hebben en bij andere contacten ligt dat rond de 5%.

Alleen op basis van het Bron en Contact Onderzoek worden zo’n 75% mensen zonder klachten onderzocht.

Vals Positief

Het is bekend dat een goed uitgevoerde PCR-test een vals positieve uitslag geeft van 1 tot 3%. Dat betekent dat wanneer je 10.000 gezonde mensen zonder klachten gaat testen, er minimaal 100 mensen een positieve uitslag krijgen. De mensen zijn dus niet ziek en zullen dat ook niet worden!

In het huidige beleid worden deze mensen wel gevraagd om 10 dagen in quarantaine te gaan.

Gezien de grote groep mensen zonder klachten die momenteel getest worden, is deze groep aanzienlijk.

Niet goed uitgevoerde test

De PCR-test werkt door aan het afgenomen uit neus en keel een accentstof toe te voegen. Vervolgens gaat men het monster dupliceren, waardoor de reactie met het DNA-deeltje van het virus zichtbaar kan worden. Het gaat hierbij om vermenigvuldigingen. 2, 4, 8, 16, 32, 64 …. Dit tot de macht 30, wat neerkomt op 1073741824.

Er zijn echter ook laboratoria die na 30 duplicaties niet stoppen maar doorgaan tot 37 of zelfs 40 duplicaties. Het CDC (Amerikaanse RIVM) heeft aangetoond dat bij 40 duplicaties er 70% positieve uitslagen gevonden dan bij 30 duplicaties. Dit terwijl 30 duplicaties dus de standaard is.

Tests die vaker dan 30 keer zijn gedupliceerd behoren buiten de tellingen gehouden te worden dan wel te worden gecorrigeerd, aangezien deze 70% positieve uitslagen vinden die als vals positief moeten worden beschouwd.

Vals Negatief

Naast een vals positieve uitslag kan de test ook een vals negatieve uitslag geven. Dat betekent dat iemand bij wie het virus (of een restant daarvan) wel aanwezig is, toch een negatieve uitslag krijgt. Het blijkt dat dit voor 15% van de mensen die wel een positieve uitslag hadden moeten krijgen, het geval te zijn.

Met de huidige test worden dus een aanzienlijk aantal mensen die je wel in beeld had willen hebben, worden gemist.

Normaliseren van de getallen

Op het nieuws horen we dagelijks het aantal positieve PCR-testuitslagen. De ene dag worden er echter meer of minder tests uitgevoerd dan de dag er voor. De aantallen zijn daardoor niet goed te vergelijken. Daarom dienen ze gestandaardiseerd te worden per bijvoorbeeld 10.000 tests.

Verdachte gevallen

Sinds 1 september is het bepalen van de aantallen gewijzigd. Tot 1 september waren de gegevens afkomstig de GGD’s. Vanaf 1 september worden deze cijfers aangeleverd door het Nice. Naast de PCR-test uitslagen, worden daarin ook de mensen meegeteld waarvan het vermoeden bestaat dat ze COVID-19 onder de leden hebben. Dit op basis van de symptomen. Deze aantallen horen feitelijk niet in de tellingen thuis, dan wel dat deze in ieder geval apart vermeld dienen te worden voor de juiste beeldvorming.

Getallen vergelijken

In de media worden de huidige cijfers vergeleken met het aantal “besmettingen” in de maanden maart en april. Doordat de aantallen niet worden genormaliseerd per 10.000 tests, geeft dit een volledig vertekend beeld. In de genoemde maanden werden namelijk veel minder tests uitgevoerd, mochten zelfs veel mensen met klachten niet worden getest en werden er al helemaal geen mensen zonder klachten getest. Op dit moment worden de meeste positieve uitslagen gevonden onder de jongeren. De groep die over het algemeen geen of weinig klachten krijgen van het virus. Deze groep was in de maanden april en mei geheel niet in beeld.

Rekenvoorbeeld

Aantal test 10000 10000 10000 10000 Week 36 176599
% Gevonden Positief 1% 2% 3% 4% 2,9%
Aantal gevonden positief 100 200 300 400 5121
Correctie Vals positief
% Vals Positief 1% 1% 1% 1% 1,0%
Aantal Vals Positief 100 100 100 100 1766
% van gevonden positief 100% 50% 33% 25% 34,5%
Aangepast voor vals positief 0 100 200 300 3355
Correctie Vals Negatief 15% 15% 15% 15% 15,0%
Aantal gemist 0 15 30 45 503
% gemist van gevonden positief 0% 8% 10% 11% 10%

In week 36 zijn er 176.599 tests uitgevoerd. Het percentage gevonden positieve uitslagen lag op 2,9%. Dat betekent dat er zo’n 1.765 mensen onnodig in quarantaine worden gehouden, omdat ze onder de vals positieven vallen. Ofwel meer dan een derde van de gevonden positieve uitslagen.

Bij bovenstaande voorbeelden is er nog niet gecorrigeerd voor het aantal positieve tests dat gevonden is door middel van een foute uitvoering van de test (vaker dan 30 keer gedupliceerd). Het is onbekend om welk percentage het gaat, maar ook bekend dat het gebeurt.

Breder kijken

De uitslagen van PCR-test wordt ingezet om het beleid te bepalen. Dit terwijl de PCR-test dus onvolledig en slechts heel beperkte informatie geeft. Om echt een goed beeld te krijgen is het dus noodzakelijk om breder te kijken.

Nivel monitoring

Het Nivel monitort al jaren het verloop van griepachtige klachten. Hiertoe wordt op 40 huisartsen verdeeld over Nederland, bijgehouden hoeveel mensen zich wekelijks met griepachtige klachten melden. En van deze mensen wordt dan onderzocht wat de veroorzaker is, zoals bijvoorbeeld Influenza of het Rhino virus.

Opvallend is dat deze monitoring geen significante verschillen met vorige jaren geeft en dat onder de huidige mensen met griepachtige klachten geen COVID-19 wordt aangetroffen.

Aantal ziekenhuisopnamen

Op zijn zachts gezegd geven de PCR-tests een zeer onvolledig beeld. De toename van het aantal positieve tests loopt niet in de pas met de toename van het stijgende aantal ziekenhuisopnamen. Dit wordt toegeschreven aan de groep jongeren, waaronder de verspreiding volgens de cijfers nu juist plaatsvindt. Maar zoals al genoemd, was deze groep in het begin ook niet in beeld. Toch worden de cijfers wel gebruikt om te zeggen dat het virus om zich heen grijpt.

Het zou reëler zijn dat men op zijn minst een vergelijking naar leeftijdscategorie zou maken.

Beter nog is het om te kijken naar het aantal ziekenhuisopnamen. Want was het niet zo dat het bericht er op gericht is om te voorkomen dat de zorg het niet meer aan kan?!

In week 36 zijn er 53 (0,3 per 100.000 inwoners) mensen opgenomen met de vermelding (verdacht van) COVID-19. Daarnaast zijn er 8 gevallen van overlijden gemeld. Dit wijkt niet echt af van de weken daarvoor.

Aantal IC-opnamen

Naast het ziekenhuisopnamen is het aantal IC-opnamen ook een goede graadmeter. Vooral ook omdat de behandeling op de IC’s de beperkende factor was in de maanden maart en april.

De soep is niet meer zo heet!

In vergelijking met maart en april is de situatie ten aanzien van Corona wezenlijk veranderd. We weten nu veel meer en we kunnen veel meer.

Preventie

Helaas horen we onze overheid en de Mainstream Media niet over preventie, behalve dan afstand houden en handen wassen. Dit terwijl bekend is dat de COVID-patiënten die zijn onderzocht op te korten, allemaal een te kort aan vitaminen en mineralen hadden, zoals met name Vitamine D en Selenium. Hoe simpel is het dan om dagelijks een multivitamine aan te raden?

Ondertussen is ook veel bekend over de mogelijke rol van de aerosolen en de rol van goede ventilatie. Preventief de ventilatie verbeteren is dan ook aan te raden.

Behandeling

Zowel in de eerste als tweede lijn zijn er ondertussen verschillende behandelingen bekend die de duur en de ernst van de ziekte weten te beperken. Het aantal mensen dat daardoor moet worden opgenomen in het ziekenhuis is daardoor relatief lager, waardoor het ziekenhuis feitelijk het pas niet meer aan kan bij een hogere besmettingsgraad dan in de periode maart en april.

Meer capaciteit op IC

Was in maart en april de capaciteit op de IC’s voornamelijk het kritieke punt, is door de voornoemde nu bekende behandelingen het aantal mensen dat op de IC’s komt al aanzienlijk beperkt. Daarnaast zijn ook de behandelingen op de IC’s verbeterd doordat men nu wel beter weet wat men kan doen. De gemiddelde verblijftijd van een patiënt op de IC van 22 dagen in de periode maart april, bedraagt nu nog slechts gemiddeld 8 dagen. Dat betekent dat de IC’s feitelijk in de tijd 3 keer zo veel patiënten kunnen opvangen als in de periode maart april.

Groepsimmuniteit

In de eerste speech van Rutte op 16 maart, noemde hij nog de groepsimmuniteit. De ziekte zou door Nederland gaan, maar daardoor zou er een groepsimmuniteit worden opgebouwd waardoor het virus wordt gestopt. Het kan zich dan niet meer verspreiden. Hij gaf aan dat dit tijd kost en dat voorkomen moest worden dat de zorg het aantal patiënten niet meer aan zou kunnen. De term “Flatten the Curve” deed zijn intrede. In de speech vertelde Rutte dat een groepsimmuniteit behaald wordt wanneer ongeveer 60% van de bevolking besmet is geweest met COVID-19.

Deze Curve is ondertussen allang geflat, maar Rutte is helaas vergeten dat groepsimmuniteit ook een doel was. (hij ontkende het zelfs toen Asscher er om vroeg). In plaats daarvan is nu ingezet op “Crush the curve”! En dat is dan alleen mogelijk met een vaccin (Hugo de Jonge: Er is maar één echte oplossing en dat is een vaccin!).

Een bijzondere ontwikkeling waardoor we nu op basis van incorrecte cijfers steeds in de wurggreep worden gehouden en de maatregelen zo nodig verder worden uitgebreid. Daarnaast is nog lang niet zeker dat er op korte termijn een werkend vaccin zal zijn. Waarom dan niet op meerdere paarden wedden en ook werken aan de groepsimmuniteit?

Studenten en jongeren

Nu op dit moment de positieve testuitslagen vooral gevonden worden bij jongeren en met name studenten, ligt hier een kans om aan de groepsimmuniteit te werken. Deze groep wordt niet of nauwelijks ziek. Dus laat ze lekker hun gang gaan en zo veel mogelijk besmet worden om zo nu al vast persoonlijke immuniteit op te bouwen. Daarmee wordt de groep die bijdraagt aan de groepsimmuniteit vergroot.

Als tegenwerping voor deze gedachte wordt genoemd dat deze groepen ook de kwetsbare groepen in gevaar kunnen brengen. Zonder hier in te gaan op de vraag in hoeverre iemands verantwoordelijkheid gaat voor de gezondheid van een ander, hoeft die discussie niet eens gevoerd te worden. Dit door simpel te stellen dat deze groep de komende periode alles mag doen, behalve hun ouders en zeker niet hun grootouders of andere mensen te bezoeken. Mochten er toch toevallige ontmoetingen plaatsvinden, dan is de 1,5 meter een vereiste, als ook het beperken van de tijdsduur van dit contact. Voor het bron en contactonderzoek van de GGD’s wordt gekeken naar de mensen die langer dan 15 minuten binnen de afstand van 1,5 meter zijn geweest. Wanneer beide worden voorkomen zijn de gevaren blijkbaar zeer beperkt.

Eigen verantwoordelijkheid

Uiteraard geldt altijd dat wanneer iemand zelf maatregelen wil nemen als afstand, mondkapjes, etc. dit als eigen keuze prima is. Deze maatregelen dienen echter geen verplichting te zijn voor degenen die op basis van een eigen risico inschatting vinden dat de gevaren zeer beperkt zijn en de maatregelen voor hen niet opwegen tegen de risico’s. Afwegingen die mensen ook maken ten aanzien van andere zaken waarvoor er ook geen dwingende maatregelen gelden, zoals bijvoorbeeld voor roken, ongezond eten, te weinig bewegen, etc. Allemaal zaken die niet bijdragen aan de eigen gezondheid en deels ook van invloed kunnen zijn op de gezondheid van anderen.

Waarom blijft de Politiek zo halsstarrig?

Op basis van alle voorgaande feiten is het onhoudbaar om het beleid op basis van positieve PCR-testuitslagen te laten bepalen. Toch zet onze overheid dit beleid voort, gesteund met een meerderheid in de Tweede Kamer.

Van Haga en Baudet hebben een motie ingediend om de betrouwbaarheid van de PCR-test onafhankelijk te laten onderzoeken. De motie werd afgewezen (zie foto). Onbegrijpelijk.