Vragen van een bezorgde burger over de rol van de media! Open brief aan de media.

Ik heb zo juist iets gedaan, wat ik in mijn leven nog nooit gedaan heb. Ik heb een mail aan zo’n 75 media-redacties in Nederland gezonden, omdat ik mij zorgen maak over de rol van de media. Hieronder mijn open brief aan de media.

Geachte redactie,

Ik ben een bezorgde burger en ik hoop dat u mijn zorgen weg kunt nemen. De mail hieronder is een lange mail geworden, maar er speelt dan ook veel waarin u een sleutelrol zou kunnen en in mijn ogen zelfs vaak zou moeten spelen. Echter mis ik deze rol van u de laatste tijd heel erg. Ik hoop dat u de moeite neemt om deze mail te lezen, al was het alleen al voor u zelf om na te gaan of u zelfkritisch genoeg bent geweest in deze.

Mogelijk gaat niet elke onderdeel u zelf of uw organisatie aan. Toch hoop ik dat u de moeite neemt om mijn mail met zorgen te lezen. Al vast dank daarvoor.

In de afgelopen jaren hebben we een sterke polarisatie in de samenleving gezien en werden actuele onderwerpen met one-liners afgedaan en/of mensen in hokjes weggezet, zodat er geen aandacht meer aan geschonken hoefde te worden. Door Corona is het links-rechts denken wel een beetje van de kaart geveegd, maar het lijkt of daarbij ook het gehele rechtssysteem van de kaart is geveegd. Want in hoeverre hebben wij onze volksvertegenwoordigers nog echt gehoord een kritische vragen horen stellen aan het kabinet of de ministers van Volksgezondheid en of Justitie?!

En ook de meest gelezen en bekeken media, zoals de uwe, lijken volledig mee te gaan in hetgeen afkomstig is van het kabinet. Ik hoor weinig kritische noten en/of vragen. Een enkele uitzondering op onderdelen daargelaten.

Ik ben hierover zeer bezorgd, omdat hiermee onze rechtsstaat volgens mij in het geding is. Het volk krijgt maatregelen opgelegd door ministers, zonder dat de Tweede en Eerste Kamer zich hier over gebogen hebben. We worden dus eigenlijk geregeerd bij decreet.

De maatregelen passen niet in de huidige wetgeving, daarom worden ze ondergebracht in Noodverordeningen van de verschillende veiligheidsregio’s. Maar omdat dit ook eigenlijk niet binnen de kaders van de wet past, wordt nu gewerkt aan een spoedwet om de minister van Volksgezondheid alle vrijheid te geven maatregelen aan het volk op te leggen, zonder dat de Tweede en Eerste kamer hierover te oordelen.

Ook als media wordt u daarbij volledig aan de kant gezet. Sterker nog, afwegingen en adviezen (van deskundigen) waarop beslissingen zijn gebaseerd, blijven geheim. U kunt dus niet eens kritische vragen stellen. Een heel bijzonder onderdeel daarin is wel de vaccindeal die zelfs tot staatsgeheim is gebombardeerd. Dus mocht u een WOB-verzoek indienen, krijgt u deze informatie alsnog niet.

Voor wat betreft de WOB-verzoeken, worden deze op dit moment ook meestal niet in behandeling genomen, omdat men het te druk heeft met het uitvoeren van beleid.

Zelf heb ik een brief gestuurd aan de voorzitter van de Veiligheidsregio Twente met vragen over de vernieuwde noodverordening per 15 juli. Men heeft nog niet eens de moeite genomen om een ontvangstbevestiging te sturen, laat staan een antwoord.

Heel Nederland staat op zijn kop als gevolg van de angst voor een virus. Maar wanneer ik naar de feiten kijk snap ik niet waar deze angst op is gebaseerd. Ja, dat er in begin veel onduidelijk was en dat men als doel had om de Curve te flatten, dat begrijp ik volkomen. Maar dat was 5 maanden geleden. De curve is al beginnen te flatten vanaf medio maart. Al voordat de meeste maatregelen zijn ingegaan dus!? En vanaf begin mei zitten we op alle fronten onder de normwaarden.

Wat is dan nog de reden voor alle nog steeds geldende beperkingen? Is ondertussen het middel niet erger dan de kwaal?

We weten ondertussen:

  • dat het virus lang niet zo dodelijk is als in februari door de WHO werd gesteld. De IFR (kans om te overlijden na besmetting) ligt tussen de 0,3 en 1% (Jaap van Dissel, 25 juni, briefing Tweede Kamer). Dit is vergelijkbaar met een milde tot ernstige griepepidemie.
  • dat 50% van de overledenen ouder was dan 83 jaar en bij meer dan 90% van de overledenen sprake was van onderliggend lijden (Jaap van Dissel)
  • dat onder de 60 jaar er nauwelijks mensen zijn overleden aan of met COVID-19
  • dat kinderen niet of nauwelijks ziek worden en niet bijdragen aan de verspreiding.
  • dat 98% van de mensen die ziek worden, lichte tot milde ziekte klachten hebben (Jaap van Dissel, 25 juni, briefing Tweede Kamer).
  • dat van de mensen die ziek zijn geworden 1,5% is opgenomen in het ziekenhuis. (Jaap van Dissel, 25 juni, briefing Tweede Kamer).
  • dat van de mensen die ziek zijn geworden 0,35% is opgenomen op de IC. (Jaap van Dissel, 25 juni, briefing Tweede Kamer).
  • dat er ondertussen verschillende middelen zijn die de ziekteduur verkorten, de kans op opname in het ziekenhuis verkleinen, de kans op opname op de IC verkleinen en/of de kans op overlijden verkleinen. De op 25 juni door Jaap van Dissel tijdens de briefing aan de Tweede Kamer genoemde cijfers zijn dus een maximum en zullen nog verder afnemen nu deze nieuwe middelen en therapieën kunnen worden ingezet.

Wanneer je bovenstaande cijfers afzet naast die van Influenza, dan verschillen deze niet zo sterk. Toch staat COVID-19 op de groep A lijst van zeer gevaarlijke infectie ziekten. Dit naast Ebola, pokken en anderen. Dit terwijl COVID-19 op geen enkel punt te vergelijken is met deze ernstige ziekten en dit terwijl de veel meer vergelijkbare Influenza op geen enkele lijst (ook niet B1, B2 of C) van infectieziekten wordt genoemd.

Snapt u dat ik het dan niet meer kan volgen?

Snapt u dat ik dan ook niet snap dat u als media, hier geen kritische vragen over stelt?

Het lijkt erop dat het virus een veel grotere kwaal heeft bewerkstelligd dan de lichamelijke klachten. En dat dan ook nog eens bij mensen die niet eens zijn besmet. Voor mijn gevoel zijn wij in de greep van Angst. Want niemand wil immers doodgaan?! Maar zoals u weet is Angst een slechte raadgever.

Wanneer je echter even afstand neemt en gewoon naar de cijfers kijkt, dan is de kans heel klein dat je doodgaat aan Corona. Er zijn zeker bepaalde groepen in de samenleving die meer kans lopen om te komen te overlijden. Echter zijn dit risicogroepen die sowieso meer kans hebben om op korte termijn te overlijden, omdat ze oud zijn, of omdat ze ernstig ziek zijn.

Begrijp me niet verkeerd, ik wens niemand dood natuurlijk. Maar de dood hoort wel bij het leven. Het is zelfs de enige echte zekerheid in dit leven. Het eindigt een keer. En als dit op een gezegende leeftijd mag zijn, dan blijft het afscheid voor de achterblijvers natuurlijk verdrietig, maar het is acceptabel. En nu bij corona 50% van de overledenen boven de 80% blijkt te liggen, lijkt dit ineens niet meer acceptabel. Terwijl bij een ernstige griepgolf (influenza) of hittegolf ook in deze groep de klappen vallen. De warmte of influenza is in dat geval het laatste zetje. En dan is dit toch ook acceptabel?!

Maar tot hoever gaat mijn verantwoording om dit te voorkomen?! En discussie die totaal niet wordt gevoerd!

Ik wil het verdriet van mensen die geliefden zijn kwijtgeraakt aan Corona of het lijden van mensen die zwaar ziek zijn geworden en wellicht nog maanden moeten revalideren, echt niet bagatelliseren. Ik probeer het echter wel in het juiste perspectief te plaatsen. Iets wat juist onze politici en u als media ook zouden moeten doen. Maar wat ik nu zie is dat men in de emotie gaat/blijft zitten.

In eerste instantie door dagelijks het aantal doden en IC-opnamen te vermelden. Maar nu er al maanden bijna niemand meer is overleden en er bijna geen COVID-19 patiënten meer op de IC liggen, is men over gestapt op het iedere dag vermelden van vastgestelde positieve testen. Dit terwijl dit getallen zijn die feitelijk weinig zeggen. Enerzijds omdat het aantal sterk wordt beïnvloed door het aantal testen en anderzijds dat dit getal niets zegt over het aantal mensen dat ziek is/wordt.

In de afgelopen weken is men steeds meer gaan testen. Dan is het vrij logisch dat je meer positieve uitslagen zult vinden. Om deze getallen in het juiste perspectief te plaatsen zou je dus het aantal positieve uitslagen per 1.000 tests moeten vermelden. Dan kun je weer appels met appels vergelijken. En wanneer men dat doet, is er geen toename in het percentage positieve uitslagen.

Een positieve uitslag betekent ook nog niet dat iemand ziek is of wordt. Sowieso heeft de test een foutmarge (volgens de ontwikkelaar van de PCR-test is deze niet geschikt om een virus vast te stellen, maar dat nog even terzijde), maar de test geeft ook een positieve uitslag nadat iemand de ziekte reeds heeft gehad. Positieve testen zouden dus moeten worden opgevolgd door een test om de activiteit aan te tonen. Daar hoor ik echter niemand in de pers en/of politiek na vragen.

De test zegt ook niets over de besmettelijkheid van deze personen. Ondertussen is ook bekend dat er een grote groep asymptomatische dragers van het virus zijn. Deze mensen worden niet ziek en verspreiden het virus ook niet. De grote van deze groep loopt in verschillende onderzoeken uiteen tussen de 25 en 50% van de mensen die besmet worden.

Dit soort dingen zuig ik niet uit mijn duim, maar heb ik gevonden door mij uitvoerig in de materie te verdiepen. Ik vind dit echter een rol van de media om mij daar goed over te informeren, maar helaas ben ik daarin zeer door u teleurgesteld.

En wat te denken van alle gevolgen van de maatregelen. Ik snap dat het moeilijk is om dingen te vergelijken. Toch dienen politici daar afwegingen in te maken. Maar is daar enige discussie over geweest?! En heeft u daar als media echt kritisch vragen bijgesteld?!

Nu is ervoor gekozen om volledig te richten op het bestrijden van Corona. Dat is overigens stilzwijgend het doel geworden, want het eerste doel was immers de curve te flatten?! Dit om te voorkomen dat de zorg het niet aan zou kunnen. Maar op dit moment liggen er bijna geen coronapatiënten in het ziekenhuis en op de IC. Dit is al maanden zo. Maar toch blijven vele maatregelen van kracht. Zou u daar geen vragen mij moeten stellen?!

Maar alles overziend, zie ik dat vele mensen financieel zijn getroffen door de beperkingen, dat er veel psychisch leed is berokkend door de isolatie-maatregelen, dat veel andere zieken de nodige zorg onthouden is, etc. Het is allang duidelijk dat de levensjaren die dit gaat kosten bij lange niet opwegen tegen de geredde levensjaren van COVID-patiënten. Waarom dan toch dit beleid voortzetten en waarom hoor ik hierover niets of nauwelijks in de media. En als het al genoemd wordt, worden niet de politici er op aangesproken.

Ik ben dus een burger die een heleboel niet snapt en met vragen zit. En dan zit ik afgelopen zaterdag naar 1 Vandaag te kijken en word ik in een hokje geplaatst als gekkie, anti-vaxxer en complotdenker. Dit terwijl ik vragen heb en op zoek ben naar antwoorden waarvan ik vind dat niet ik die vragen had moeten stellen, maar u als media. En dat niet ik de antwoorden zelf had moeten vinden door bijvoorbeeld alle verslagen van de Briefings aan de Tweede Kamer door te lezen, maar dat u als Media dat had moeten doen.

Nog groter was mijn verbazing toen (ik meen dat zijn naam Tom Postmus is) zei dat men wel met deze groep in dialoog moest blijven door alles opnieuw goed uit te blijven leggen? Uitleggen??? Veel van deze mensen zitten met vragen. Die willen dus antwoorden die ze tot nu toe niet hebben gehoord. Dat is wat anders dan herhalen wat al bekend is maar niet het antwoord op de vragen die deze mensen hebben.

Ik ben geen complotdenker, maar ik kan me goed voorstellen dat mensen die regulier geen antwoord op hun vragen krijgen (en geen is wat anders dan een onbevredigend antwoord), zelf op zoek gaan en dan bij theorieën terecht komen die meer antwoorden geven dan zei regulier hebben kunnen krijgen. Dat deze antwoorden dan wellicht niet de juiste zijn is heel goed mogelijk. Maar doordat er op gestelde vragen vanuit de reguliere media geen antwoorden komen, dan wel men wordt weg gezet als gekkie, kan juist door deze mensen worden opgevat dat zij gelijk hebben.

Wat te denken over de discussie van hydroxychlorocine (HCQ). Welke media is daar echt eens goed in gedoken? Enerzijds hoor je hele positieve verhalen van doktoren over het zogenoemde Zelenko-protocol, waarbij HCQ in combinatie met zink en azitromycine in de eerste lijn worden ingezet. Maar deze mensen worden weggezet als gekkies. Er wordt naar onderzoeken verwezen, waarin HCQ juist een negatief effect heeft. Alleen zijn dit geen onderzoeken naar het Zelenko-protocol en zeggen ze dus eigenlijk niets.

Als bezorgde burger vraag ik mij dan af: Waarom wordt er geen onderzoek naar het Zelenko-protocol gedaan. Dan weet je het toch immers zeker! En waarom blijven zo veel doktoren over de hele wereld HCQ inzetten tegen Corona. Als het niet zou werken, dan zou men dit toch niet doen? In de media hoor ik deze vragen niet gesteld worden.

Wat ik wel zie is dat de groep Amerikaanse artsen door zogenaamde fact-checkers worden weggezet als niet serieus. Het zou niet gaan om eerste-hulp-artsen gaan bijvoorbeeld. Maar dat zegt toch niets of zij in deze tijd niet zijn ingezet op de eerste-hulp. In Nederland hebben wij toch ook personeel van andere afdelingen ingezet op de IC omdat er anders geen mensen genoeg waren.

Behoort een fact-checker niet het betreffende ziekenhuis te bellen en te vragen of ze daar inderdaad HCQ inzetten bijvoorbeeld en/of betreffende arts daar inderdaad ook Corona-patiënten heeft behandeld en/of de resultaten inderdaad zo positief waren. Maar niets daarvan!

In plaats van op de inhoud in te gaan, wordt op de man gespeeld. Dat zie ik hier in Nederland ook gebeuren als het bijvoorbeeld om Willem Engel gaat die toch echt met inhoudelijke vragen komt. Of een Maurice de Hond die een zeer gefundeerde mening heeft over aerosolen en daar nauwelijks aandacht voor krijgt. Deze mensen zijn inderdaad geen viroloog of immunoloog, maar daarom kunnen ze wel heel zinnige dingen zeggen. Sterker nog, zij zitten zeker niet in een tunnelvisie, waarin virologen en immunologen wellicht wel kunnen zitten.

Daar tegenover staat dat bij programma’s als Op1, mensen als Ab Osterhaus aanschuiven. Daarvan zeggen we toch ook niet dat hij eigenlijk alleen maar een veearts is. Het gaat toch immers om de inhoud.

Daarbij dient uiteraard wel gekeken te worden naar de integriteit van sprekers. En in tegenstelling tot die van Willem Engel, durf ik de integriteit van Ab Osterhaus wel in twijfel te trekken. Hij heeft verschillende patenten op zijn naam staan, heeft en had belangrijke commissariaten bij de farmaceutische industrie en heeft een zeer verwerpelijke staat van dienst als het om de Mexicaanse griep gaat. Feiten die destijds door Nieuwsuur boven tafel zijn gebracht (https://youtu.be/0R5f3fz8JTA)

Een uitzending waarvan ik hoop dat u de tijd neemt om nog eens even te bekijken. Ziet u dan wellicht overeenkomsten? In ieder geval zag ik destijds nog een kritische media. Dat wat ik dus nu zo mis.

Waar ik ook weinig of niets over lezen zijn de verschillende demonstraties in Nederland, maar ook in het buitenland. En wat ik dan al te lezen en/of zien krijg in de reguliere media, strookt niet met wat ik gewoon op youtube kan zien bijvoorbeeld. Neem de demonstratie op het Malieveld van 1 augustus bijvoorbeeld. In de media hoor en lees ik dat er enkele honderden demonstranten waren. Bekijk ik echter de beelden, dan zijn het er toch echt wel veel meer. De organisatie heeft het over 5 tot 6.000. Een petitie die daar getekend kon worden, heeft het over 2551 handtekeningen die daar zijn gezet.

Dat staat dus in geen verhouding tot elkaar. Vroeger las of hoorde je dan: De politie schat het aantal op …: Dat hoor ik nergens. Wordt dit dan niet meer gecheckt bij de politie?

Aan de andere kant lees ik in de Telegraaf de kop “Aanhoudingen bij demonstratie”. Wanneer ik het artikel lees, gaat het om 2 aanhoudingen, 1 om het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs en 1 voor belediging van een ambtenaar in functie. Het ging dus helemaal niet om relschoppers of zo. En over de inhoud van de demonstratie wordt verder niet geschreven.

Voor wat betreft de aantallen een gelijksoortig verhaal over de demonstratie in Berlijn, ook op 1 augustus. Als de demonstratie al in de media genoemd wordt (in tegenstelling tot bijvoorbeeld de demonstraties van de gele hesjes in Frankrijk enige jaren geleden), dan heeft men het over 20.000 demonstranten. Wanneer ik naar de beelden kijk, dan lijken mij dit er vele malen meer. Berichten op het internet hebben het zelfs over 1,3 miljoen demonstranten. Tussen 20.000 en 1,3 miljoen zit wel een heel erg groot gat.

Snapt u dan dat ik hier vraagtekens bij plaats en het gevoel van enige vooringenomenheid krijg?

Dan nog even terugkomend op de uitspraak in 1 Vandaag over het aangaan van de dialoog. Een dialoog is volgens mij dat men het gesprek aangaat en vragen die er leven beantwoordt. Daarbij is er niet één partij die alleen maar zendt. Deze zendende partij dient ook open te staan voor vragen en ideeën die mogelijk tot andere conclusies kunnen leiden. Niet eenzijdig gestuurd dus.

En volgens mij is het nu juist de rol van onafhankelijke media om een brug te zijn tussen de bevolking en de overheid door de overheid kritisch te volgen, de vinger op de zere plekken te leggen, vragen die er in de samenleving liggen op te pakken en hier antwoorden op te zoeken. Als het gaat om Corona, dan heb ik dat helaas heel erg gemist.

Ik waardeer het zeer dat u de moeite heeft genomen om dit hele epistel van deze bezorgde burger te lezen. En ik hoop dat ik u aan het denken heb gezet over de rol van de media en het kritische geluid dat ik tot nu toe heb gemist.

Ik hoop van u een reactie te ontvangen. En als u nog vragen heeft, hoor ik dat uiteraard graag.

Met vriendelijke groet,

Bert Tijhoff

P.S. Ik zit overigens met nog vele meer vragen die ik in de media nog niet gesteld heb zien worden. Want is het waar dat de broer van Coronagazant Feike Sijbesma, directeur is van AstraZeneca? Het bedrijf waarmee onze minister De Jonge een Staatsgeheime deal heeft gesloten?

P.S. Bijgevoegd treft u ook een schrijven van mij, waarin ik mijzelf afvraag of ik gek ben. Ik ga daarbij even een jaar terug in de tijd om u te vertellen hoe we er nu voor staan. Had u mij dan geloofd of had u mij voor gek verklaard?!