Verzoek tot opheffing Mondkapjesplicht op school

Geacht bestuur van Het Erasmus,

In uw schrijven WEU/GRR 20.110 geeft u aan per 5 oktober een gedeeltelijke mondkapjesplicht in te voeren op school. Hiermee gaat u buiten uw boekje. Net als het kabinet kunt u het dringend adviseren edoch niet verplichten! Het dringende advies om mondkapjes te dragen is een politiek besluit, geen medisch advies. Ik verzoek u dan ook om de mondkapjesplicht op school op te heffen!

In een eerder contact met u betreffende de ventilatie op school gaf u aan zich aan de RIVM-richtlijnen te houden en geen noodzaak te zien in verder gaande maatregelen. Dit terwijl ik u gewezen heb op goed onderbouwde informatie van Maurice de Hond over de verspreiding van Corona en ventilatie. Nu het gaat om het dragen van mondkapjes gaat u wel verder dan de richtlijnen van het RIVM. Sterker nog, Jaap van Dissel (Directeur RIVM) heeft meermalen aangegeven dat het dragen van mondkapjes in openbare ruimten geen toegevoegde waarde heeft.

Ik ga er dan ook vanuit dat u niet handhavend zult optreden, noch leerlingen zonder mondkapje hierop zult aanspreken en hun standpunt zult respecteren. Het staat uiteraard eenieder vrij een mondkapje te dragen.

Het verbaast mij overigens dat u een dergelijke maatregel in wilt voeren waarvan bekend is:

  • Dat het niet werkt
  • Dat het juist slecht is voor de gezondheid
  • Dat verplichting in gaat tegen grondwet en andere verdragen

Het lijkt mij dat u op school onze kinderen het juiste dient te leren, waaronder het zelfstandig nadenken en het vormen van een eigen mening. Spijtig te zien dat u betreffende mondkapjes (en ook Corona in het algemeen) zo volgzaam bent, zonder (naar het mij lijkt) u echt in de zaak verdiept te hebben. Persoonlijk heb ik reeds vele tijd besteed aan hetgeen nu speelt in onze maatschappij. Op mijn blog vindt u een feitelijke onderbouwing van zaken die zelfs niet door de Minister-President in zijn reactie op mijn brief, worden weerlegd.

Ten aanzien van mondkapjes heb ik hierover reeds een eerste blog geschreven op 28 juli:

https://vlaggenvoordevrijheid.nl/mondkapjes-anderen-doen-het-toch-ook-dus/

 

Schadelijk voor de gezondheid

Uiteraard ben ik de discussie blijven volgen en mijn standpunt in deze is niet gewijzigd, alleen maar versterkt. Naast dat bovengenoemde blogpost al inzichtelijk maakt dat mondkapjes niet beschermen tegen Corona, is ondertussen ook duidelijk geworden dat het wel degelijk schadelijk kan zijn.

Immuunsysteem ondermijnend

Wanneer u de kranten volgt, zult u ook gelezen hebben dat mensen klachten ervaren door het dragen van mondkapjes. Door het anders moeten ademhalen ontstaat er een stress-toestand, ook wel sympathicomimetische toestand genoemd. Dit geeft een vecht – vluchtreactie, waardoor de cortisolwaarde stijgt. Cortisol onderdrukt het immuunsysteem, waardoor de lymfocytenpopulatie daalt. Hierdoor wordt men gevoeliger voor ziekteverwekkers.

Afhankelijk van wat het mondkapje is gemaakt worden ook meer of minder deeltjes van dit masker ingeademd. Hierbij kan het naast stofdeeltjes ook gaan om kleurstoffen en/of restanten chemicaliën van productie en schoonmaak van het mondkapje. Ook dit is ondermijnend voor het immuunsysteem.

Het dragen van een mondkapje leidt niet tot een daling van het zuurstofgehalte in het bloed maar veroorzaakt een toename van de koolstofdioxidespiegel in het bloed door de accumulatie achter het mondkapje. Deze stijging van Kooldioxide is al na enkele ademhalingen meetbaar. Een verhoogd Kooldioxidegehalte in het bloed kan de hersenactiviteit beperken. Eerste symptomen zijn hoofdpijn, onwel worden, duizeligheid, concentratieproblemen, moeheid, uiteindelijk ook verwardheid, huidirritatie, spiertrekkingen en verhoogde pols of hartkloppingen. In een vergevorderd stadium kunnen paniek, spierspasmes, daling van de bloeddruk, bewustzijnsstoornissen en bewusteloosheid optreden. Voor mensen met onderliggende ziekten, een beperkte longfunctie, overgewicht maar ook voor kinderen, is hier een verhoogd gezondheidsrisico aanwezig. De WHO waarschuwt bijvoorbeeld voor verschillende “neveneffecten” zoals ademhalingsproblemen en huiduitslag.

Zo zijn in Duitsland al 4 gevallen van overleden kinderen in verband gebracht met het dragen van mondmaskers. En ook zijn er in Zwitserland kinderen opgenomen met ernstige klachten als gevolg van het dragen van mondkapjes.

Daarnaast zijn er al vele gevallen bekend van mensen die last hebben gekregen van bacteriële infecties rond de mond, doordat binnen het mondkapje een milieu ontstaat waarin andere ziekmakende bacteriën goed kunnen gedijen.

Foutief gebruik verhoogt risico’s

Mocht een mondkapje al enig effect kunnen scoren, dan is het van grootste belang dat ze op de juiste manier gedragen worden, als ook op de juiste manier worden opgezet en afgenomen. Ze mogen niet met de handen aangeraakt worden (alleen op de bevestigingspunten achter de oren). Daarnaast mag een mondkapje maar een keer worden gebruikt. Bij foutief gebruik neemt de kans op besmetting juist toe.

Een leerling die op een dag 6 lesuren volgt heeft minimaal 7 mondkapjes nodig. 1 voor aanvang van de les en 1 na het verlaten van iedere les en voor gebruik in de pauze(s). U weet net zo goed als ik dat geen enkele leerling dit zal doen.

Daarnaast geldt voor uitwasbare mondkapjes dat deze in een hygiënische zak meegenomen moeten worden. Voor de wegwerp mondkapjes geldt dat deze bij binnenkomst in het klaslokaal in de prullenbak zullen worden gegooid. Deze prullenbakken zullen dagelijks meerdere malen moeten worden geledigd, anders vormen zij juist een extra bron van potentiële besmetting.

 

Psychologische gevolgen

Naast de negatieve lichamelijke effecten, de bewezen niet-werking en het verhoogde risico op besmetting bij foutief gebruik, is er ook nog het psychologische effect. Heeft u erbij stil gestaan wat het effect op uw leerlingen kan zijn, wanneer zij elkaar ontmoeten met mondmaskers? Welke angst jaagt u hen aan tegen een virus dat dat voor een gemiddelde tiener nog minder ernstig is als influenza. Ook de overdracht van het virus van een tiener op ouderen is beperkt.

 

Het veel gehoorde motto “Baat het niet, het schaadt ook niet” gaat in het dragen van mondkapjes dan ook zeker niet op.

 

Juridisch

Geen juridische basis

In het Servicedocument funderend onderwijs coronavirus COVID-19 van 28 augustus 2020 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt beschreven hoe scholen met de coronamaatregelen dienen om te gaan:

Een school kan aanvullende maatregelen invoeren, zoals een mondkapjesplicht. Een mondkapjesplicht is volgens de huidige medische inzichten niet nodig op school. Als een school een dergelijke plicht toch invoert, geldt wel een aantal voorwaarden.

  1. De school moet de noodzaak, proportionaliteit en subsidiariteit ervan kunnen onderbouwen.
  2. De plicht moet dan worden vastgesteld in het leerlingenstatuut en de arbeidsvoorwaarden. Daarbij moet in elk geval de medezeggenschap betrokken worden.

Ad 1. U heeft niet aangetoond wat de noodzaak, proportionaliteit en subsidiariteit van de maatregel zijn. Alleen daarom al is een verplichting niet rechtsgeldig.

Ad 2. Is aan deze voorwaarde voldaan? Uit de toegezonden brief valt dit niet op te maken.

Aangezien een mondkapjesplicht vanuit huidige medische inzichten op school niet nodig is (het betreft geen advies van het RIVM, maar een politieke keuze), ontbreekt elke ruimte om deze toch in te voeren. Het handelt hier immers om maatregelen met een medische strekking, namelijk het beperken van de verspreiding van een virus, waarbij bekend is dat deze niet-medische mondkapjes geen aantoonbare bescherming bieden tegen dit virus.

Voor wat betreft de proportionaliteit. Het RIVM geeft aan dat er afgelopen week 154 positieve PCR-test uitslagen zijn vastgesteld in de categorie school/kinderopvang. Nog los van het feit dat een positieve PCR-test niet gelijk staat aan besmettelijk, betreft het hier 154 personen op een groep van meer dan 2,5 miljoen leerlingen in het primair en voorgezet onderwijs (studenten aan MBO, HBO en universiteit nog niet eens meegerekend, welke waarschijnlijk ook onder deze groep vallen, maar daar is het RIVM niet erg duidelijk in). Het gaat hier dus slechts om 0,0062% vastgestelde positieve PCR-test binnen de totale populatie leerlingen. Het verplicht stellen van niet-werkende mondkapjes om verspreiding te voorkomen is niet alleen zinloos, maar volledig disproportioneel!

Schending van grondrechten

Voorgaande punten zouden in principe al voldoende redenen voor u moeten zijn om de mondkapjesplicht op te heffen. Mocht u daar nog steeds niet van overtuigd zijn, wijs ik u bij deze ook op het feit dat u grondrechten schendt en inbreuk maakt op de rechten van uw leerlingen.

Artikel 11 van de grondwet, gaat in op de ontastbaarheid van het lichaam. Alleen al op basis daarvan kunt u een mondkapje niet verplichten. Het verplicht laten dragen van een mondkapje schendt de lichamelijke integriteit!

Schending Code van Neurenberg, de Verklaring van Helsinki, Universele Rechten van de Mens en de WMO

Onze overheid heeft ook aangevoerd dat mondkapjes bij wijze van experiment kunnen worden ingezet. Evenmin kan een mondkapjesverplichting gerechtvaardigd worden met het argument dat hier een psychologisch effect vanuit gaat zodat de verplichte afstand aangehouden wordt. Een dergelijk psychologisch experiment is ethisch twijfelachtig en onbewezen effectief. Bovendien kan een dergelijk argument niet opwegen tegen de schadelijk effecten die in talrijke wetenschappelijke onderzoeken aangetoond werden.

Dergelijke experimenten zijn overigens volledig in strijd met de Code van Neurenberg, de Verklaring van Helsinki, Universele Rechten van de Mens en de WMO (Nederlandse Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen).

 

Ter overdenking

Mocht u nog niet voldoende redenen hebben gezien om op uw verplichting terug te komen, dan hierbij nog een aantal punten ter overdenking:

  • In de Tweede Kamer (degenen die aandrongen op het dringende advies om mondkapjes te dragen) is het dragen van een mondkapje niet verplicht.
  • Minister Van Engelshoven vindt mondkapje mbo en hoger onderwijs niet nodig.
  • In landen waar een mondkapjesplicht geldt, is de verspreiding van het virus eerder groter dan minder groot dan in landen zonder mondkapjes.
  • Overigens staat op de meeste mondkapjesverpakkingen dat ze niet beschermen tegen COVID-19

 

Alles overziend

Ik verzoek u dan ook u brief te herzien en de ouders en leerlingen te informeren dat het dragen van mondkapjes door de overheid dringend wordt geadviseerd, maar dat het geen verplichting betreft.

 

Hoogachtend,

A.J. Tijhoff

P.S. Mijn zoon maakt zelf de keuze of hij wel of geen mondkapje wil dragen. Ik ga ervan uit dat u ervoor zorgt dat zijn keuze wordt gerespecteerd en dat hij daar niet steeds op aangesproken wordt.

P.P.S. Wanneer een leerling aangeeft op medische gronden geen mondkapje te dragen, ga ik ervan uit dat dit voor u geen grond is om in discussie te gaan. Medische gronden zijn iets tussen leerling en arts en niet tussen de leerling en school.

P.P.P.S. Indien u er toch voor kiest om de mondkapjesplicht voort te zetten, ga ik ervan uit dat u voor camera’s in de klas zorgt, zodat leerlingen die door deze verplichting niet naar school kunnen, onderwijs op afstand kunnen volgen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *