Reactie school in zake verzoek opheffen mondkapjesplicht en mijn reactie daarop

Gisteren stuurde ik een brief aan de school van mijn zoon, met het verzoek de mondkapjesplicht in te trekken. De voorzitter van het college van bestuur was snel met zijn reactie. Kort gezegd komt het er op neer dat hij mijn verzoek niet honoreert. Ze hebben de mondkapjesplicht ingevoerd om duidelijkheid te geven, maar willen geen stelling nemen in het maatschappelijk debat. Hieronder mijn reactie op deze tegenstrijdigheid.

Hartelijk dank voor uw snelle reactie,

Uiteraard betreur ik het dat u mijn verzoek niet honoreert als ook het feit dat u niet in wilt gaan op de door mij aangevoerde argumenten. Uiteraard snap ik ook dat u geen standpunt wilt innemen in het maatschappelijk debat. Echter door een mondkapjesplicht in te voeren, neemt u wel degelijk stelling!

Het argument dat u van helderheid houdt, snap ik, maar is in deze geen legitieme reden in combinatie met u niet willen mengen in het maatschappelijk debat. Het was juist de politiek die tegen het advies van het RIVM er voor heeft gekozen om een dringend advies voor het dragen van mondkapjes uit te vaardigen. De VO-raad geeft op haar site aan dit advies te ondersteunen. Zij geeft daarbij aan dat het “geen verplichting” is, maar dat u als school een eigen beleid kunt voeren. U heeft voor dit laatste gekozen, waarbij u dus wel degelijk stelling neemt in het maatschappelijk debat. Wanneer u, zoals vele andere scholen, zich had beperkt door het dringende advies over te brengen, verwijzend naar overheid en VO-raad, had u geen stelling ingenomen.

Wanneer u eenieder vrijlaat om wel of geen mondkapje te dragen, neemt u juist geen stelling in het maatschappelijk debat. Dat dit mogelijk onduidelijkheid geeft is waar, laat de leerlingen wel nadenken over hun eigen positie. Zonder stelling te nemen voegt u juist dan veel toe aan de scholing van uw leerlingen. Want waarom zouden zij samen over zo’n belangrijk onderwerp als Corona en alles wat dit teweeg brengt, samen niet mogen discussiëren? In mijn optiek zou u dit juist moeten stimuleren.

Met een mondkapjesplicht blokkeert u juist het maatschappelijk debat. De meeste mensen volgen een verplichting. Daaronder ook de mensen die twijfelen over het nut, maar wiens twijfel onvoldoende is om in discussie te gaan, danwel wiens knieën onvoldoende sterk zijn om zich hiertegen te verzetten, danwel wiens omstandigheden hem hiervan weerhoudt.

Verantwoordelijk

Heeft u zich gerealiseerd dat u zich met de verplichting op het dragen van mondkapjes verantwoordelijk en aansprakelijke heeft gemaakt voor de mogelijke negatieve effecten van het dragen van deze mondkapjes?!

U bent niet ingegaan op de door mij aangevoerde negatieve aspecten die ook aan het dragen van een mondkapje kunnen zitten. Door uw verplichting op het dragen van een mondkapje, bent u ook verantwoordelijk en aansprakelijk geworden voor deze mogelijke negatieve effecten. Wanneer het een dringend advies zou betreffen, blijft de verantwoordelijkheid voor de mogelijke negatieve gevolgen voor de eigen gezondheid bij de persoon die besluit om vrijwillig een mondkapje te dragen.

Disproportioneel

In mijn vorige brief heb ik ook aangegeven dat u de juridische grond mist voor de verplichting. Daar bent u niet ingegaan op het belangrijkste punt, daarom herhaal ik het bij deze. In het Servicedocument funderend onderwijs coronavirus COVID-19 van 28 augustus 2020 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt beschreven hoe scholen met de coronamaatregelen dienen om te gaan:

Een school kan aanvullende maatregelen invoeren, zoals een mondkapjesplicht. Een mondkapjesplicht is volgens de huidige medische inzichten niet nodig op school. Als een school een dergelijke plicht toch invoert, geldt wel een aantal voorwaarden.

De school moet de noodzaak, proportionaliteit en subsidiariteit ervan kunnen onderbouwen.

U heeft niet aangetoond wat de noodzaak, proportionaliteit en subsidiariteit van de maatregel zijn. Het geven van duidelijkheid is in deze niet voldoende.

Geen noodzaak

Aangezien een mondkapjesplicht vanuit huidige medische inzichten op school niet nodig is (het betreft geen advies van het RIVM, maar een politieke keuze), ontbreekt elke ruimte om deze toch in te voeren. Het handelt hier immers om maatregelen met een medische strekking, namelijk het beperken van de verspreiding van een virus, waarbij bekend is dat deze niet-medische mondkapjes geen aantoonbare bescherming bieden tegen dit virus.

Disproportioneel ten aanzien van het doel

U geeft aan dat het doel is de veiligheid van het onderwijspersoneel te waarborgen

De mondkapjesplicht is van toepassing op situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en onderwijspersoneel niet te waarborgen is, zoals in gangen en in aula’s.

De mondkapjesplicht gaat dus alleen om het voorkomen van een te close contact tussen onderwijspersoneel en leerling. Volgens mij zijn daarvoor ook andere en minder ingrijpende oplossingen. Heeft u bijvoorbeeld de afweging gemaakt om

  • onderwijspersoneel geen gebruik van de aula te laten maken, zodat daar het probleem al niet meer speelt?
  • Leerlingen eerst van klaslokaal te laten wisselen en daarna pas het onderwijspersoneel, zodat ze elkaar niet treffen in de gangen?
  • Alleen het onderwijspersoneel te verzoeken/verplichten mondkapjes te dragen bij het verplaatsen?
  • Tijdens het wisselen van de lokalen continu te laten omroepen: “Blijf minimaal 1,5 meter bij volwassenen uit de buurt!”
  • Andere ….

Voornoemde opties zijn alleen veel minder ingrijpend en bereiken hetzelfde doel. Het invoeren van de mondkapjesplicht is ten aanzien van het doel dan ook disproportioneel.

Disproportioneel t.a.v. verantwoordelijkheid

Wanneer het gaat om afstand houden, ligt de verantwoordelijkheid hiervoor in de eerste plaats bij het onderwijspersoneel. Met het verplichten van mondkapjes wordt deze verantwoordelijkheid deels weggenomen, danwel ondergraven. Daarentegen legt u een grotere verantwoordelijkheid bij de leerlingen neer. En dat dan op een zeer ingrijpende manier. Dit is disproportioneel. Het stimuleren van  / wijzen op het 1,5 meter afstand houden van het onderwijspersoneel in combinatie met de eigen verantwoordelijkheid van het onderwijspersoneel zelf, geeft de juiste verdeling van de verantwoordelijkheid.

Disproportioneel t.a.v. de risico’s

Voor wat betreft de proportionaliteit. Het RIVM geeft aan dat er afgelopen week 154 positieve PCR-test uitslagen zijn vastgesteld in de categorie school/kinderopvang. Nog los van het feit dat een positieve PCR-test niet gelijk staat aan besmettelijk, betreft het hier 154 personen op een groep van meer dan 2,5 miljoen leerlingen in het primair en voorgezet onderwijs (studenten aan MBO, HBO en universiteit nog niet eens meegerekend, welke waarschijnlijk ook onder deze groep vallen, maar daar is het RIVM niet erg duidelijk in). Het gaat hier dus slechts om 0,0062% vastgestelde positieve PCR-tests binnen de totale populatie leerlingen. Het verplicht stellen van niet-werkende mondkapjes om verspreiding te voorkomen is niet alleen zinloos, maar volledig disproportioneel!

Alles overziend

Alles overziend, verzoek ik u opnieuw uw stellingname (verplichting) te herzien en de ouders en leerlingen te informeren dat het dragen van mondkapjes door de overheid dringend wordt geadviseerd, maar dat het geen verplichting betreft.

Hoogachtend,