Open brief aan Hugo de Jonge: 98 Vaccinatievragen

Geachte heer De Jonge,

In de maatschappij leven veel vragen over vaccins en vaccinatie betreffende COVID-19. Ik ben één van de mensen met vragen. Daarom heb ik ze op een rij gezet. Ik hoop van u antwoord op alle vragen te krijgen zodat ik een goede afweging kan maken. Daarnaast weet u op deze manier welke vragen er in de maatschappij leven en kunt u daar duidelijkheid over verschaffen, zodat ook anderen op basis van de juiste informatie hun standpunt kunnen bepalen. Ik denk dat u daarmee heel veel twijfels en onduidelijkheden weg kunt nemen.

Op voorhand geef ik aan dat ik wellicht wat kritisch ben. Dit is niet persoonlijk bedoeld jegens u, maar heeft tot doel om echt tot duidelijkheid te komen. Mijn vragen zijn dan ook gericht aan de minister en niet aan u persoonlijk. Daarom zal ik u in dit schrijven verder aanspreken met de minister.

Historisch besef is één van de redenen voor de huidige twijfels ten aanzien van de vaccins.

De minister heeft vanaf het begin van de Corona-crisis geroepen dat er maar een echte oplossing is voor de Corona-crisis en dat is het vaccin. Daarnaast heeft hij laten weten nog nooit getwijfeld te hebben aan de veiligheid van vaccins. Geeft deze overtuiging geen vertroebeld beeld van de nu voorliggende vaccins die de minister al op korte termijn in wil zetten?

Nog geen 10 jaar geleden zijn bij de Mexicaanse griep ook vaccins ingezet waarvan de toenmalige minister als ook de farmaceutische industrie er van overtuigd waren dat het vaccin veilig was. Helaas ondervindt een grote groep mensen nog dagelijks de negatieve bijwerkingen, waaronder narcolepsie, van dit vaccin en heeft de staat vorig jaar nog miljoenen aan schadevergoedingen uitbetaald.

Dit wetende zou de minister zich toch zeker terughoudender dienen op te stellen en moeten kunnen begrijpen dat er binnen de bevolking veel twijfels zijn over de vaccins. Daarom heb ik een lijst met vragen die onder de bevolking leven opgesteld. Door deze vragen te beantwoorden kan de minister mogelijk de twijfel, ten aanzien van de vaccins en vaccinatie tegen Corona, onder de bevolking wegnemen.

Veiligheid

Vaccins zoals we die tot nu toe kennen, gaan uit van het besmetten met een verzwakt virus, zodat je bescherming kunt opbouwen tegen het actieve virus. Zo ver ik heb op kunnen maken uit de beperkte informatie over de vaccins tegen Corona, werken deze op een andere manier en zijn deze op een andere manier gemaakt. Het is dan ook logisch dat mensen hier meer over willen weten.

RNA-DNA

 1. Is het waar dat de vaccins tegen Corona, in tegenstelling tot traditionele vaccins, niet een gedeelte van het virus of een verzwakt virus bevatten, maar andere technieken/middelen om het lichaam aan te zetten om antistoffen aan te maken?

Wat ik heb begrepen van de nieuwe technieken op basis van RNA, waarbij het lichaamsvreemde, met het vaccin ingebrachte, RNA het DNA in de mens wijzigt en aanzet tot actie.

 1. Is het waar dat deze technieken nog nooit op grote schaal zijn gebruikt voor vaccins voor mensen?
 2. Zijn deze technieken al eens op grote schaal gebruikt voor vaccins voor dieren en zo ja is dan bekend wat deze techniek op langere termijn doen.

Als ik het goed heb begrepen werkt het vaccin in op ons eigen RNA/DNA door de cellen aan te zetten tot het maken van bepaalde eiwitten die ons voorbereiden op een besmetting met COVID.

Boodschapper-RNA of mRNA is een ribonucleïnezuur dat de genetische code van het DNA van de celkern overbrengt naar een ribosoom in het cytoplasma, dat wil zeggen het element dat volgorde bepaalt waarin de aminozuren van een eiwit binden en ze fungeren als een mal of patroon voor de synthese van dat eiwit.

 1. Is het waar dat het vaccin tegen COVID-19 inwerkt op het menselijk DNA (RNA)?
 2. Is er feitelijk geen sprake van Genetische Modificatie wanneer een externe stof directe wijzigingen in de menselijke cel aanbrengt?
 3. Klopt het dat voor de ontwikkeling van deze vaccins de EU een aantal richtlijnen heeft opgeschort ten aanzien van de inzet van GMO-technieken?
 4. Als het waar is dat het vaccin inwerkt op ons DNA, dienen we dan niet te spreken over Gentherapie in plaats van vaccinatie?
 5. Als het waar is dat het vaccin inwerkt op ons DNA, is er feitelijk sprake van genetische modificatie. Is de gevaccineerde daarmee ook onder het patent van het vaccin komen te vallen?
 6. Is het waar dat het vaccin een DNA-streng aan ons DNA toevoegt?
 7. Is er onderzocht of de genetische verandering ook overerfelijk is?

 

 1. Is het waar dat het deelnemers aan de testfase (van een aantal vaccins) verboden was om kinderen te verwekken?
 2. Is het vaccin getest op het effect op
 • De ongeboren vrucht?
 • Langere termijn (kanker) effecten?
 • Het menselijk DNA?

Platform

Ik las dat de ontwikkeling van deze vaccins zo snel kon verlopen omdat gebruik wordt gemaakt van bestaande technieken. Anders gezegd, het platform was er al, dat moest alleen nog aangepast worden voor COVID-19. Dit platform zou ook zijn gebruikt bij de ontwikkeling van vaccins tegen SARS-COV-1 en HIV.

 1. Is het waar dat op basis van deze eerdere vaccinontwikkelingen is voortgeborduurd en dat men dit zogenoemde platform heeft gebruikt voor de ontwikkeling van de komende vaccins?
 2. Zijn er op basis van dit platform werkende vaccins tegen SARS-COV-1 en HIV ontwikkeld?
 3. Zo ver ik weet helaas nog niet. Wat zegt dit dan over de werking en veiligheid van de nu voorliggende vaccins die op deze technieken zijn gebaseerd? Dit zowel op korte als lange termijn? Als het bij Hiv na ruim 30 jaar en SARS-COV-1 na ruim 15 jaar nog niet is gelukt om een werkend vaccin te ontwikkelen, hoe kan dan binnen een jaar op basis van dezelfde techniek wel een vaccin worden gevonden? Roept dit juist niet meer vragen op dan vertrouwen?

Onderzoek en testen

 1. Klopt het dat de fase van dierproeven is overgeslagen bij de ontwikkeling van deze vaccins? En zo ja, wat zijn hier van de mogelijke consequenties?
 2. Is het waar dat bij het inzetten van de eerste vaccins, de laatste testfase voor de ontwikkeling van een vaccin nog niet is afgerond?
 3. Hoe lang worden de groepen uit de onderzoeksfase nog gemonitord?
 4. En wordt de minister ook geïnformeerd over mogelijke ontwikkelingen binnen deze groepen, zodat bijvoorbeeld de nu geclaimde effectiviteit kan worden gevolgd, als ook de bijwerkingen op de langere termijn

 

 1. Ik begreep dat de testfase slechts een maand of 2 heeft geduurd. Wat betekent dit voor de lange termijn effecten.
 2. Klopt het dat de placebogroep na de testfase ook is gevaccineerd met het werkelijke vaccin, dan wel dat ze als nog gevaccineerd zullen worden? Zo ja, wat betekent dit dan voor het onderzoek naar de lange termijn effecten?

De vaccins zijn in recordtempo ontwikkeld. Dit in combinatie met een nieuwe techniek.

 1. Welke veiligheidsgaranties geeft dit voor de lange termijn?
 2. Kan hier wellicht hetzelfde gebeuren als bij het vaccin tegen de Mexicaanse griep waarbij er achteraf toch ernstige bijwerkingen bleken te zijn die in de testfase niet naar voren zijn gekomen?

 

 1. Is het waar dat de onderzoeken naar de veiligheid van het vaccin gedaan zijn door hetzelfde bedrijf dat de vaccins heeft ontwikkeld?
 2. Zo ja, Is hier geen sprake van de slager keurt zijn eigen vlees of wij van WC-eend?

 

Wat zit er in het vaccin?

Veel mensen willen graag weten wat er in de vaccins zit. Het lijkt er echter op dat de producenten dit niet vrij willen geven. Vanuit het oogpunt van concurrentie is dat geen houdbaar standpunt. Enerzijds omdat de concurrent het zelf alsnog wel zal analyseren en anderzijds voor de consument zijn niet de exacte verhoudingen van belang, maar met name de gebruikte (grond)stoffen.

Het is natuurlijk logisch dat mensen eerst willen weten wat er in het vaccin zit. Het is immers een product dat rechtstreeks in het lichaam wordt gespoten. Niet de normale weg voor de mens om stoffen tot zich te nemen.

 1. Is het waar dat bij een of meerdere vaccins gebruik gemaakt wordt van geaborteerde kinderen/foetussen?
 2. En is het waar dat het vaccin menselijke genetisch materiaal (of resten daarvan) bevat?
 3. Welke stoffen zitten er naast het RNA verder nog meer in de vaccins en wat is over de veiligheid van deze stoffen bekend. Met name ook op de lange termijn?
 4. Klopt het dat luciferase aan het vaccin wordt toegevoegd? En zo ja wat is hiervan het doel? Klopt het dat het aantonen van de vaccinatie hiervan het doel is? Dit kan (als dat klopt) uitsluiting van niet gevaccineerden in de hand werken, is dat niet verontrustend?

 

Nanotechnologie

Ik las dat bij één of meerder vaccins ook gebruik wordt gemaakt van nanotechnologie

 1. Klopt het dat er bij één of meer vaccins gebruik is gemaakt van nanotechnologie?
 2. En zo ja, komen er dan ook nanodeeltjes in het vaccin terecht?
 3. En wat zijn daar mogelijk de consequenties van?

Ik las dat er mensen zijn die bang zijn dat de straling van de 5G-masten mogelijk effect op deze nanodeeltjes kunnen hebben. Hierbij verwijzen ze naar de inzet van nanotechnologieën bij de bestrijding van kanker, waarbij ook nanodeeltjes in de zieke persoon worden ingespoten om vervolgens middels elektromagnetische velden hun werk te doen. Aangezien 5G-zendmasten ook elektromagnetische velden opwekken, vermoedden zij mogelijke negatieve effecten.

 1. Is er onderzoek gedaan naar de straling van 5G zendmasten op nanodeeltjes (afkomstig uit vaccins) in het menselijk lichaam? en zo ja, wat zijn dan de uitkomsten van dat onderzoek.

Werking Effectief?

Pfizer claimt een werking van meer dan 90%. Hierbij is gekeken naar een groep van 40.000 proefpersonen waarvan de helft het vaccin kreeg en de andere helft een placebo. De vraag is echter is deze groep voldoende representatief aangezien het hierbij ging om mensen tussen de 18 en 85 jaar die allemaal gezond waren.

 1. Kan de minister aangegeven hoe de effectiviteit is voor:
 • Kinderen
 • Zwangere vrouwen
 • De ongeboren vrucht
 • Mensen met onderliggend lijden
 • Mensen met een verzwakt immuunsysteem
 1. En hoe staat deze effectiviteit in verhouding tot de risico’s zoals die in de verschillende groepen ten aanzien van COVID-19 zijn?

Mensen buiten de risicogroepen (ouderen boven de 70 en mensen met onderliggend lijden) worden niet of nauwelijks ziek van COVID-19.

 1. In hoeverre is voor hen het vaccin dan daadwerkelijk effectief op het voorkomen van COVID-19?
 2. En hoe staat dit in verhouding tot de bijwerkingen?

 

 1. Is er al bekend of het vaccin bescherming biedt voor meerdere jaren, of dat de vaccinatie jaarlijks herhaald dient te worden, net als bij de griepprik?
 2. Is het vaccin ook werkzaam wanneer het virus muteert?
 3. En zo ja is de werking dan nog gelijk of minder goed?

Proportioneel?

Als ik het goed begrepen heb, is de effectiviteit van een vaccin bepaald op basis van het aantal mensen bij wie een positieve PCR in combinatie met symptomen is vastgesteld waarbij dan gekeken is naar de testgroep en de placebogroep. Dit klinkt logisch, maar is het dat wel? Op een groep van totaal 40.000 deelnemers gaat het slechts om (nog geen) 100 vastgestelde gevallen. Dat betreft dus 0,25% van de deelnemers. Hierbij ging het om 8 deelnemers uit de groep gevaccineerden en 86 uit de placebogroep. Dat betreft 0,04% van de gevaccineerden versus 0,43% van de placebogroep. Dit lijkt een effectiviteit van 90% te zijn.

 1. Moet hierbij geen rekening gehouden werden met een toevalsmarge?
 2. In hoeverre zijn deze uitkomsten nog significant op de totale groep? In beide groepen is immers meer dan 99,5% niet ziek geworden.
 3. Dient hierbij feitelijk ook nog een correctie te worden toegepast voor het feit dat de PCR-test ook een fout-positieve uitslag kan geven? Wordt daardoor het effect juist nog kleiner?
 4. Is een onderzoeksperiode van slechts 2 maanden voldoende om dergelijke zwaarwegende conclusies aan te kunnen verbinden, in verband met de nog onbekende resultaten, zowel positief als negatief, op lange termijn?
 5. Is het niet wenselijk om de deelnemers bijvoorbeeld een jaar lang elke maand of 2 maanden opnieuw te testen op COVID, antistoffen en eventuele bijwerkingen op de lange termijn?

Feitelijk komt het er op neer dat tijdens de duur van het onderzoek in de placebogroep er 78 mensen meer mensen dan in de gevaccineerden groep COVID hebben gekregen. Om in de gevaccineerden groep 1 besmetting te voorkomen hebben zich per voorkomen besmetting zich 255 mensen moeten laten vaccineren.

 1. Hoeveel van deze mensen die wel gevaccineerd zijn, maar geen COVID hebben gekregen, hebben last van bewerkingen van het vaccin gehad?
 2. Hoeveel van de besmette mensen (in beide groepen) zijn in het ziekenhuis opgenomen geweest?
 3. Hoeveel van de besmette mensen (in beide groepen) zijn op de IC opgenomen geweest?
 4. Hoeveel van de besmette mensen (in beide groepen) zijn als gevolg van COVID-19 overleden?
 5. Is er überhaupt significant iets te zeggen over het effect van de vaccins op het voorkomen van ziekenhuisopnamen, IC-opnamen en overlijdens?

Wanneer de bovenstaande cijfers al significant zijn en je rekent het effect door op de tot nu toe in Nederland bekende gegevens voor wat betreft ziekenhuisopname (1,5% van de besmette personen), IC-opnamen (0,35% van de besmette personen) en overlijdens (IFR = ca. 0,2), dan is het effect van vaccinatie op:

 • 117 personen vaccineren om 1 ziekenhuisopname agv COVID te voorkomen;
 • 410 personen vaccineren om 1 IC-opname agv COVID te voorkomen;
 • 449 personen vaccineren om 1 ziekenhuisopname agv COVID te voorkomen;

Hierbij is er nog geen rekening gehouden dat vaccins over het algemeen minder goed werken in de risicogroepen. Om binnen deze risicogroepen 1 ziekenhuisopname, of 1 IC-opname, of 1 overlijden te voorkomen, zullen nog meer mensen gevaccineerd moeten worden. Het werkelijke effect van het vaccin is daarmee aannemelijk nog veel lager dan het nu gesuggereerde effect.

 1. Is de vraag om iedereen zich te laten vaccineren in deze wel proportioneel?

Placebogroep

 1. Kan de minister tevens aangeven wat er in het placebo middel zat? Was dit een zoutoplossing of een andere enting. Zo gebruikte AstraZeneca bij haar proeven naar verluid een Meningokokkenvaccin.
 2. Als er gekozen is om de placebogroep te vaccineren met een ander vaccin, wat is daarvoor dan de reden?
 3. Van een zoutoplossing is bekend dat het lichaam dit zonder bijwerkingen opneemt. Van vaccins is bekend dat ze bijwerkingen kunnen hebben. Is het voor een onderzoek naar de mogelijke bijwerkingen van een nieuw vaccin niet logisch om te kijken naar de bijwerkingen van het vaccin versus een placebo dat sowieso geen bijwerkingen geeft?
 4. En als er geen zoutoplossing is gebruikt, is dan bekend of dit de placebogroep mogelijk ook vatbaarder heeft kunnen maken, doordat het immuunsysteem aan het werk was met een andere aanvaller?
 5. Is er in de proef ook een zogenoemde 0-groep bekeken die nog het vaccin, nog het placebo hebben ontvangen?
 6. Is de gehele groep van 40.000 mensen in aanraking geweest met het virus om te zien wat er daarna gebeurde of zijn de besmettingen aan het toeval overgelaten?
 7. Als dit aan het toeval is over gelaten, was er dan sprake van clusters of van een spreiding door de gehele groepen?
 8. Is er ook onderzoek gedaan naar het verschil in klachten binnen de 2 groepen? Waren deze gelijk, erger of minder erg in de placebogroep ten opzicht van de groep gevaccineerden?

 

 1. Als een gevaccineerde geen klachten krijgt, maar wel COVID kan krijgen, is hij dan juist niet gevaarlijker voor anderen, aangezien mensen met klachten nu thuis blijven. Kan hij dus juist nu niet een superspreader worden.

 

 1. Klopt het dat aan het einde van deze fase ook de groep die het placebomiddel heeft gehad, als nog is gevaccineerd met het Coronavaccin? Zo ja, op deze manier kan er dan toch nooit onderzoek gedaan worden naar de lange termijneffecten van de vaccinatie.

Geheime deals met en vrijwaring van schadeclaims voor de farmaceuten

Ik heb gehoord dat de farmaceuten zijn gevrijwaard van mogelijke schadeclaims.

 1. Is het waar dat de leveranciers van de vaccins tegen COVID-19 gevrijwaard of gedeeltelijk gevrijwaard zijn van mogelijke schadelijke claims als het gevolg bijwerkingen van het vaccin?
 2. Zo ja, waarom is dit?
 3. Geeft dit niet het gevaar dat de snelheid van de ontwikkeling voorrang krijgt boven de zorgvuldigheid?! En hoe is dit gevaar dan afgedicht?

Bijna alle farmaceutische bedrijven zijn (in het verleden) betrokken (geweest) bij diverse rechtszaken waarbij naar voren is gekomen dat ze cijfers hebben achtergehouden, gemanipuleerd, dan wel bewust verkeerd geïnterpreteerd en dat het eigen belang voor ging boven dat van de gezondheid van de klant.

 1. Waarom geeft de minister nu al het vertrouwen aan deze zelfde farmaceuten.
 2. En als het te rechtvaardigen valt dat deze bedrijven een bepaalde vrijstelling dienen te genieten voor de verantwoordelijkheid, waarom is er dan niet gekozen voor een gedeelde en/of gemaximaliseerde verantwoordelijkheid ten aanzien van mogelijke schadeclaims?

Daarnaast heb ik begrepen dat de gesloten deals met de farmaceuten ook nog eens tot staatsgeheim zijn verklaard. Dit in combinatie met voorgaande punt ten aanzien van de vrijwaring voor schadeclaims roept toch alleen maar meer vragen op en geeft toch alleen maar meer voer voor complottheorieën?

 1. Waarom zijn deze deals met de farmaceuten voor wat betreft de vaccins tot staatsgeheim verklaard?

Bijwerkingen

 1. Waar kunnen mensen de bijsluiter vinden voor de vaccins?
 2. Of krijgt men deze vooraf thuis gestuurd?
 3. Als het gaat om medicijnen wordt altijd gezegd: “Lees eerst de bijsluiter!”. Dat is voor wat betreft een vaccin dan toch ook een logisch advies?!

 

 1. Kan de minister aangeven wat de bijwerkingen van een vaccin op de korte termijn kunnen zijn?

 

 1. Zijn de bijwerkingen per leeftijdsgroep ook vergeleken met het doormaken van de ziekte zelf in de betreffende leeftijdsgroep.
 2. En hoe verhouden deze bijwerkingen zich dan tot het ziektebeeld zelf?

 

 1. De vaccins zijn getest op gezonde personen. Kan er ook een inschatting gegeven worden hoe zich dit verhoudt tot het ontwikkelen van bijwerkingen voor mensen binnen de risicogroepen die nu buiten het onderzoek zijn gehouden?

 

 1. Kan de minister aangegeven wat de mogelijke bijwerkingen zijn voor:
 • Kinderen
 • Zwangere vrouwen
 • De ongeboren vrucht
 • Mensen met onderliggend lijden
 • Mensen met een verzwakt immuunsysteem

 

Terug naar normaal

De minister heeft altijd gezegd dat het vaccin de enige echte oplossing is voor de aanpak van de Coronacrisis en dat we daarna weer naar normaal terug kunnen. Meneer Tedros, voorzitter van de WHO, heeft ondertussen in verschillende tweets aangegeven dat we met een vaccin niet terug naar normaal kunnen, maar dat maatregelen als social distancing nodig blijven.

 1. Is de minister nog steeds van mening dat we met het vaccin terug naar normaal kunnen?

Besmettelijkheid

Tot op heden was altijd gesteld dat we met het vaccin een groepsimmuniteit op kunnen bouwen en dat we ons deels voor onszelf vaccineren om onszelf te beschermen, maar bovenal ook de ander te beschermen, omdat we door de groepsimmuniteit de verspreiding kunnen stilleggen. Echter nu lees ik dat het zeer waarschijnlijk is dat gevaccineerde mensen het virus alsnog kunnen verspreiden. Ook al worden ze zelf niet ziek.

 1. Klopt het dat iemand die gevaccineerd is het virus kan verspreiden?
 2. Als het waar is dat ook gevaccineerde mensen het virus als nog kunnen verspreiden, wat is dan de meerwaarde van het virus voor de mensen die niet tot de risicogroepen behoren? Het vaccin biedt voor hen zelf geen echte meerwaarde doordat ze met een vaccin niet ziek worden, aangezien de kans op het krijgen van lichte bijwerkingen in dezelfde lijn ligt als de lichte klachten van de ziekte zelf. Daarnaast beschermen ze niet de ander, waarvoor zij het vaccin nu juist vaak wilden nemen.

Ethisch

In de paragraaf “Veiligheid” komen de vragen ten aanzien van de techniek aan de orde. Aan deze techniek kleven mogelijk ook ethische bezwaren.

 1. Als het waar is dat een corona-vaccin op basis van een totaal andere techniek is gemaakt, waarbij bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van RNA-technieken, zou de bevolking daar dan niet over moeten worden voorgelicht?
 2. De bevolking heeft bij het woord vaccin een beeld zoals zij dit kennen vanuit het Rijksvaccinatieprogramma. Daarbij gaat het om vaccins op basis van verzwakte virussen. RNA-technieken zijn mensen niet mee bekend. Is de minister het met me eens dat de mensen eigenlijk actief zouden moeten worden voorgelicht over dit verschil in vaccins en hoe is de minister dat dan van plan te gaan doen?

 

 1. Als het waar is dat er feitelijk sprake is van Genetische Modificatie technieken, is dit dan wel te verantwoorden ten opzichte van de standpunten ten aanzien van GMO in bijvoorbeeld de voeding, c.q. wordt dit beleid ten aanzien van GMO dan niet ondergraven?
 2. Als het gaat om voeding is altijd voor het voorzorgbeginsel gekozen. Dit omdat niet bekend is wat GMO op de lange termijn voor effecten kan hebben op het menselijk lichaam. Nu het gaat om een vaccin dat direct wordt ingespoten in het lichaam, waarbij het effect op lange termijn niet bekend is, zou dan toch ook voor het voorzorgsbeginsel gekozen moeten worden?

 

 1. Wat maakt dat de minister van mening is dat GMO voor een vaccin dat direct in het lichaam ingrijpt wel ethisch te verantwoorden is?

Proportioneel

In de paragraaf “Proportioneel?” is ingegaan op het mogelijke effect van het vaccin ten opzicht van het aantal ziekenhuisopnamen, IC-opnamen en Overlijdens. Om 1 overlijden te voorkomen dienen minimaal 25.000 mensen te worden gevaccineerd. De vraag is dan ook gerechtvaardigd of het vaccineren van iedereen wel is ethisch verantwoord is, aangezien:

 • We niet weten wat de mogelijke nadelige effecten van vaccinatie op de lange termijn zijn en per te voorkomen overlijden minimaal 25.000 mensen worden blootgesteld aan deze mogelijke nadelige effecten.
 • De kosten opwegen tegen de winst van slechts enkele levensjaren die worden gewonnen. De gemiddelde leeftijd van de tot nu toe overleden personen is 83 jaar en daarmee ongeveer gelijk aan de gemiddelde levensverwachting in Nederland.

De vaccinatiekosten van 1 persoon bedragen circa € 30,- voor het vaccin. Voor 25.000 vaccinaties is dat € 750.000,- exclusief de bijkomende kosten voor de gehele vaccinatiecampagne en personeel. Als er al gemiddeld 5 levensjaren per voorkomen overlijden worden gerealiseerd, is dat € 150.000,- per gewonnen levensjaar. Dit staat niet in verhouding met bijvoorbeeld het maximale bedrag dat aan een kankerpatiënt mag worden besteed. Daar is de maximale investering in zorgkosten gemaximaliseerd op € 40.000,- per verwachtte gewonnen levensjaar.

 1. Heeft de minister ethische afwegingen gemaakt om iedereen te vaccineren?
 2. Zo ja, heeft hij daarbij ook voornoemde punten meegewogen en is hij toch tot de conclusie gekomen dat het ethisch verantwoord is om een ieder te vragen/te willen zich te laten vaccineren?

Overlijden door vaccinatie

Wie de bijsluiters leest van verschillende andere vaccins, leest daarin ook dat er bij gebruik een kans op overlijden als gevolg van het vaccin, bestaat. Deze kans is klein, maar niet nihil. Bij de nu voorliggende vaccins moeten we dan ook vanuit gaan dat er als gevolg van de vaccinatie toch ook gezonde personen komen te overlijden. Bill Gates heeft in een interview aangegeven dat hij verwacht dat er wereldwijd 700.000 mensen zullen komen te overlijden. Als hij daarbij uitgaat van een wereldbevolking van 7 miljard, is dat 0,01%. Op een bevolking van 17,5 miljoen Nederlanders betekent dit dat er bij een vaccinatie van de totale bevolking 1.750 mensen zullen overlijden als gevolg van deze vaccinatie. Je kunt dan stellen dat de IFR van de vaccinatie 0,01% is. De IFR van mensen onder de 70 jaar is 0,05%.

 1. Heeft de minister überhaupt rekening gehouden met het feit dat er ook mensen ten gevolge van de vaccinatie kunnen overlijden?
 2. Zo ja, met welk percentage heeft de minister dan rekening gehouden?
 3. En is dit dan wel ethisch verantwoord ten opzicht van de overlijdensrisico’s van het virus zelf?

Je doet het voor een ander

In de gehele aanpak rond Corona worden verschillende groepen die zelf slechts zeer beperkte risico’s lopen en zelfs mogelijk helemaal niet ziek worden na besmetting, op hun verantwoording aangesproken. Je doet het niet voor jezelf, maar voor je Oma. In hoeverre is deze aanpak ethisch verantwoord wanneer je van iemand vraagt om zich te laten vaccineren waarbij de bijdrage om 1 besmetting, laat staan 1 overlijden, te voorkomen slechts heel minimaal is. Het gaat hierbij immers om een niet omkeerbare ingreep en niet om het tijdelijk afstand houden van 1,5 meter.

 1. Heeft de minister bewuste afwegingen gemaakt dat de vraag om je te vaccineren voor een deel van de bevolking mogelijk grotere risico’s geeft dan de risico’s van het virus zelf?
 2. En zo ja, welke afwegingen heeft de minister daar dan in gemaakt?
 3. In hoeverre is het nog sociaal om iemand op zijn sociaal gedrag aan te spreken, wanneer dit mogelijk ook vergaande consequenties voor hem of haar zelf kan hebben?

Communicatie

 1. Is de minister bereid om in het kader van de start van de inentingscampagne tegen COVID-19 officieel het eerste vaccin te ontvangen (in laten spuiten)?
 2. Is de minister bereid om voor te stellen dat het hele kabinet zich publiekelijk laat vaccineren?

Voorgaande is niet alleen een mooi media moment, maar laat ook zien dat de minister achter zijn beleid staat. Daarnaast is het natuurlijk van het grootste belang dat de minister en het kabinet gevrijwaard blijven van COVID-19, aangezien zij het land moeten blijven besturen.

Groepsimmuniteit

Doel van de vaccinatie is het behalen van een bepaalde groepsimmuniteit.

 1. Er vanuit gaande dat gevaccineerde mensen anderen niet meer kunnen besmetten, hoe hoog dient dan de groepsimmuniteit te zijn? Ofwel welk percentage van de bevolking dient immuniteit te hebben opgebouwd?
 2. Gaat dit percentage uit van alleen gevaccineerden of van gevaccineerden en mensen die ziek zijn geweest en wiens eigen immuunsysteem antistoffen heeft aangemaakt.

 

 1. Geldt het verzoek tot vaccinatie ook voor de mensen die ziek zijn geweest van COVID-19 of is de opgebouwde eigen weerstand voldoende?

 

 1. Wat nu wanneer de groep die zich wil laten vaccineren te klein is om aan de gewenste groepsimmuniteit te voldoen?

 

 1. Is het waar dat de minister overweegt om mensen die zich niet laten vaccineren mogelijk uit te sluiten van bepaalde diensten/activiteiten?

 

Al vast hartelijk dank voor uw antwoorden.

Ik wens u wijsheid en gezondheid toe.

Hoogachtend,

Bert Tijhoff