Hoe bang moeten we zijn voor Corona?

Het Coronavirus Covid-19 houdt ons nu al maanden in een wurggreep. We leven onder een juk van maatregelen. Ja, er zijn wat versoepelingen, maar zeg nu zelf: is een 1,5 meter samenleving leefbaar?

De maatregelen zijn ons opgelegd ter voorkoming van de verspreiding van het virus. Mensen moeten beschermd worden tegen Corona, want het is dodelijk! Elke dag weer horen we hoeveel mensen er zijn overleden aan de gevolgen van Corona. De beelden van overvolle IC’s staan nog op ons netvlies. En je gunt natuurlijk niemand dat hij of zij op de IC terecht komt met Corona.

Maar als we even een stapje terugdoen en Corona in perspectief plaatsen, dan wordt het beeld wel anders. Corona blijkt dat lang niet iedereen ziek wordt en dat van de mensen met klachten voor meer dan 80% van deze mensen slechts milde klachten ontwikkelen. 14% van de mensen die ziek worden als gevolg van Corona ontwikkelen ernstige luchtwegklachten. De groep kritische klachten die op de IC terecht komen is circa 5% van de mensen die ziek worden. (Bron RIVM, 4 februari Jaap van Dissel informeert Tweede Kamer).

Op 16 juni rapporteert het RIVM:

Tot en met 16 juni 10:00 uur zijn er in Nederland in totaal 49087 COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM. Van alle gemelde patiënten is de helft 59 jaar of ouder. Tot nu toe zijn 11834 van de gemelde patiënten opgenomen in het ziekenhuis en 6070 mensen overleden. De helft van de opgenomen patiënten is 69 jaar of ouder, van de overleden patiënten was de helft 83 jaar of ouder.

Wanneer je naar deze gegevens kijkt, lijkt Covid-19 behoorlijk dodelijk te zijn. Echter geldt voor het aantal gemelde gevallen dat dit lang niet alle gevallen en waarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg is, omdat:

  • In begin van de uitbraak maar heel beperkt is getest;
  • 80% van de mensen slechts milde klachten ontwikkelen en zich meestal niet melden bij dokter of test;
  • Kinderen en jongeren vaak niet of nauwelijks ziek worden.

Wanneer we verder inzomen op de patiënten, zien we dat van de opgenomen patiënten de helft ouder is als 69 en de mensen die helaas overlijden, voor de helft 83 jaar of ouder zijn. De eerste conclusie hieruit is dan ook dat Corona vooral ouderen treft!

Onderstaande grafiek uit hetzelfde rapport laat nog eens duidelijk zien dat er nauwelijks mensen onder de 60 jaar zijn overleden als gevolg van Covid-19. De tabel laat ook zien dat het percentage mannen iets hoger is dan het percentage vrouwen.

Het rapport geeft ook inzage of Corona het enige was waar de overleden patiënten aan leden. Het beperkt zich tot de groep van patiënten jonger dan 70 jaar. Van de totaal tot nu toe overleden patiënten (6070) betreft dit een groep van 684 patiënten, ofwel 11,3%. Dat betekent dus dat 88,7% van de tot nu toe overleden mensen met Corona 70 jaar of ouder was!

Onderliggend lijden

Van de groep jonger dan 70 jaar is van 20% onbekend of er sprake was van zogenaamd onderliggend lijden. Van onderliggend lijden is sprake wanneer men ook last van een andere aandoening heeft. Op zich raar dat van 20% niet bekend is of er sprake was van onderliggend lijden. Want dat zijn in een “crisis” als deze toch uitermate belangrijke gegevens die vrij simpel zijn te achterhalen.

477 van de overleden hadden ook onderliggende aandoeningen. 70 niet. (van deze laatste groep kan het ook zijn dat mensen het wel hadden, maar de ziekte nog niet was onderkend. Wanneer autopsie op betreffende overleden gedaan zou zijn, was dat mogelijk aan het licht gekomen, maar een dergelijke autopsie wordt niet uitgevoerd. In Duitsland heeft een arts dit wel gedaan en bleek bij de groep waarvan geen onderliggend lijden bekend was, dit bij een groot deel wel aanwezig te zijn, alleen wist men het nog niet.)

Binnen de groep jonger dan 70 jaar had dus 87,2% van de overledenen ook onderliggende aandoeningen. Van de groep van 70 jaar en ouder is al eerder aangegeven dat bijna alle overleden last van onderliggend lijden hadden. In hoeverre kun je dan eigenlijk spreken van overlijden door Corona? Is Corona in deze eigenlijk niet het laatste zetje geweest en is er dus sprake van overlijden MET Corona?

Uiteraard is dit voor de betrokken zelf minder van belang. Of je nu door of met Corona overlijdt, het resultaat is hetzelfde. Maar dan rijst de vraag in hoeverre dit laatste zetje het leven van betrokken dan werkelijk heeft bekort. Iets wat moeilijk is te zeggen. Echter is wel bekend dat na een periode van oversterfte (zoals ook gebeurt in de periode van de griepepidemie) er daarna een periode volgt van ondersterfte. Dat kan verklaard worden doordat de mensen waarvan verwacht werd dat ze zouden komen te overlijden, in de voorafgaande periode aan oversterfte reeds zijn overleden. De levensverkorting voor een deel van de overleden is dan ook maar heel beperkt.

Hoe gevaarlijk is Corona nu voor de gemiddelde Nederlander?!

Uit voorgaande kan de conclusie getrokken worden dat wanneer je een aandoening hebt, Corona voor jou gevaarlijker is dan voor mensen zonder aandoening en dat het gevaar op overlijden verder toeneemt met de toename van de leeftijd.

Dat betekent dus dat voor de gemiddelde Nederlander onder de 70 de gevaren om te komen te overlijden als gevolg van Corona maar heel beperkt zijn.

Rechtvaardigt dit dan alle zware maatregelen waar iedereen nu mee van zijn vrijheid wordt beroofd?

De maatregelen zijn genomen om de zwakkeren te beschermen. En uiteraard is het een goede zaak om hen te willen beschermen. Maar dat moet dan wel proportioneel zijn en effectief. En van beide is geen sprake. De maatschappij is totaal ontwricht en de groep zwakkeren is niet effectief beschermd. Juist in verzorgingstehuizen zijn veel ouderen overleden doordat Corona daar kon toeslaan. Het weghouden van familie heeft niet voor de gewenste bescherming gezorgd, maar wel voor vereenzaming. De oorzaak van verspreiding in deze tehuizen moet gezocht worden in de verspreiding door aerosolen en dus de ventilatie. Maurice de Hond heeft dit op zijn site www.maurice.nl goed onderbouwd, maar het RIVM, houdt vast aan de besmetting door druppeltjes binnen 1,5 meter. Ook al kan dit de verspreiding op veel plekken niet verklaren.

Laten we als je blieft weer met beide benen op de grond komen en ons niet meer laten regeren door angst. Angst is een slechte raadgever. Kies weer voor je vrijheid en laat dit weten door te vlaggen voor de Vrijheid!