ChristenUnie reageert na 12 dagen met standaard mail. Heb daar toch op gereageerd!

Lees hieronder de reactie van de ChristenUnie die ik kreeg op mijn brief aan alle Tweede Kamerleden, die ik op 9 augustus verzond. Onder deze reactie heb ik mijn reactie geplaatst die ik toch maar verzonden heb.

BTW: Naast een aantal ontvangstbevestigen, 3 mailtjes vanuit de VVD die aangaven de mail te hebben doorgestuurd naar hun woordvoerder en 1 inhoudelijke reactie van Van Haga, is de ChristenUnie dus één van de weinigen die wel heeft gereageerd. Helaas wel een standaard verhaal, waarvan ik in de mail aan het lettertype kan zien dat het knippen en plakken is geweest.

Geachte heer Tijhoff,

Hartelijk dank voor uw mail en voor het delen van uw zorgen.

Afgelopen maanden is er volop gediscussieerd over de coronamaatregelen zoals deze door het Kabinet zijn ingevoerd. Al aan het begin van de crisis zei de minister-president dat we met 50% van de kennis 100% van de besluiten moesten nemen. En nog steeds beschikken we niet over de volledige kennis. Daarom steunen wij als ChristenUnie ook het verzoek om de ingrijpende maatregelen van de afgelopen maanden te evalueren. Met het oog op een mogelijke tweede ‘golf’ is het van belang te leren welke maatregelen effectief en nodig zijn gebleken.

Tijdens één van de technische briefings door het RIVM werd getoond dat Nederland vanaf het begin een vrijwel identiek pallet aan maatregelen kende als de andere (Europese) landen. De maatregelen zoals het sluiten van de scholen, het niet toestaan van bezoek in verpleeghuizen en de anderhalve meter hebben een enorme impact (gehad) op de samenleving. Daarbij heeft het Kabinet bij de versoepelingen ook steeds gepleit voor voorzichtigheid. Deze voorzichtigheid was nodig, omdat de cijfers van het aantal overlijdens, ziekenhuis- en IC-opnames daar om vroegen. De IC-bedden dreigden op te raken, het ziekenhuispersoneel moest vele overuren maken en de reguliere zorg kwam ernstig in het geding. De ChristenUnie heeft de genomen maatregelen dan ook steeds gesteund, omdat de gezondheid en bescherming van kwetsbare mensen de eerste prioriteiten waren.

We hopen hiermee uw vraag enigszins te hebben beantwoord. Voor meer informatie over onze standpunten verwijzen wij u ook graag naar onze website.

Met vriendelijke groet,

Lydia Plat

Fractie ChristenUnie Tweede Kamer

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAG

E-mail: christenunie@tweedekamer.nl

Tel.: 070 – 318 3057

Meer informatie: www.christenunie.nl of www.tweedekamer.nl

Beste Lydia,

Dank voor uw reactie. Wel jammer dat dit een standaard reactie, waardoor ik niet de indruk krijg dat er ook daadwerkelijk naar de inhoud van mijn mail is gekeken. En ook frappant dat u daar dan 12 dagen over heeft moeten nadenken. Maar dat terzijde.

Daarnaast staan er zelfs in uw standaard reactie een aantal zaken die niet juist zijn, danwel juist nu om actie vragen:

U stelt dat men in het begin slechts 50% wist. Wanneer u echter even de briefings van Jaap van Dissel na leest, was op 3 maart al bekend dat de IFR tussen de 0,5 en 1% lag. Jaap zei verder: Het lijkt qua besmettelijkheid op seasonal flu, wat natuurlijk de gewone griep is. Het zit wat betreft sterfte natuurlijk duidelijk onder SARS. Het lijkt zich meer in de richting van seasonal flu te begeven.

Dat zijn heel andere cijfers dan de WHO presenteerde en waarop de WHO besloot COVID-19 op de lijst Groep A gevaarlijke infectieziekten te zetten, zoals Ebola.

U stelt verder dat de maatregelen er op gericht waren om te voorkomen dat de IC’s overvol waren. Tot zo ver snap ik het ook. Maar vanaf medio mei is de tendens alleen maar dalende geweest en lagen de getallen overal onder de signaalwaarden. Op dat moment is stilzwijgend overgestapt van flatten the curve naar crash the curve. En dat snap ik dan niet. En al helemaal niet dat hier in de Tweede Kamer niet over is gesproken.

Verder stelt u dat u voor een evaluatie bent. Nou dat ben ik ook. Het verbaasd mij echter dat die er nog niet is. Na half mei had al een eerste evaluatie gemaakt kunnen worden. Ik heb hem wel gemaakt op basis van de cijfers van het RIVM en de ingangsdata van de maatregelen. Wanneer u dat ook doet, zult u zien dat slechts een beperkt aantal maatregelen mogelijk hebben bijgedragen tot het ombuigen van de curve. De 1,5 meter regeling hoort daar echter niet bij. Deze werd verplicht op 23 maart, toe de curve al weer dalende was. De maatregel heeft geen versnelling in de daling gegeven. Op onderstaande pagina kunt u mijn redeneringen volgen. Ik hoor graag wanneer ze niet correct zijn, maar tot nu toe heeft niemand ze tegengesproken.

https://vlaggenvoordevrijheid.nl/wat-de-cijfers-zeggen-over-de-15-meter/

U zegt dat we nog steeds niet alles weten. Dat is wellicht waar. Maar we weten meer dan voldoende om een tussenbalans op te maken. En wellicht zullen we nooit alles weten. Dat doen we ook niet ten aanzien van de griep (Influenza), want ik denk dat COVID-19 bijvoorbeeld aan het licht heeft gebracht dat de rol van aerosolen en daarmee de ventilatie een veel belangrijkere rol speelt en dat we dus ook ter preventie van Influenza meer kunnen doen.

Maar dat even terzijde. We weten ondertussen dat COVID-19 heel veel overeenkomsten heeft met Influenza, met dit verschil dat degenen die in het ziekenhuis komen (1,5% tot nu toe en dat lijkt verder af te nemen) en op de IC belanden (0.35%), daar langer verblijven dan een gemiddelde grieppatiënt. Het betreft hier echter vooral ouderen en mensen met onderliggend lijden. Dat geldt ook voor de mensen die helaas zijn komen te overlijden. Maar zoals de minister op 35 juni bekend maakte ligt de IFR tussen de 0,35% en 1%. Die 1% is gelijk aan het griepseizoen 2017-2018, Het is dus gerechtvaardigd om je af te vragen of het doel de middelen wel heiligt. Ik denk het niet, maar het lijkt me goed dat u de minister daar over aan de tand voelt. Net zoals over de geheime deal met AstraZeneca, waarvan ik u vroeg of het inderdaad klopt dat de broer van coronagazant daar de directeur is.

Daarnaast vraag ik u opnieuw om u te verzetten tegen de spoedwet. Deze wet kan van Nederland een dictatuur maken. Ook al is dat mogelijk niet de intentie. Een dergelijke wet die de Tweede Kamer buiten spel kan zetten, hoort gewoon niet thuis in een democratie als de onze. Een dergelijke wet heeft in 1933 heel nare gevolgen gekregen.

Ik wens u en de gehele fractie wijsheid toe.

Met vriendelijke groet,

Bert Tijhoff