Brief aan de Koning: Niet Normaal Maken, Wat Niet Normaal Is, Red de Democratie.

Geachte Majesteit,

Bij deze doe ik een beroep op u om niet normaal te maken wat niet normaal is. Dit mede verwijzend naar de indrukwekkende toespraak die u hield op 4 mei jl.

Het minste wat we kunnen doen is: niet wegkijken. Niet goedpraten. Niet uitwissen. Niet apart zetten. Niet ‘normaal’ maken wat niet normaal is. En: onze vrije, democratische rechtsstaat koesteren en verdedigen. Want alleen die biedt bescherming tegen willekeur en waanzin.

Vandaag doe ik een uitzonderlijk beroep op u, om woord te houden. Mijn verzoek aan u is om de reeds door de Tweede en Eerste kamer gepasseerde spoedwet (wetsvoorstel 35.526, de tijdelijke wet maatregelen covid-19) NIET te ondertekenen. Dit omdat deze wet de bijl is aan de wortels van onze democratie en vrijheden die onze voorouders 75 jaar geleden voor ons terug verkregen hebben.

  • De wet zet de zet de Tweede en Eerste Kamer voor een heel groot deel buitenspel;
  • De wet legt de macht bij slechts een paar bewindslieden;
  • De wet biedt de mogelijkheid om in de grondwet vastgelegde burgerrechten terzijde te stellen;
  • De wet kan steeds opnieuw worden verlengd, zonder dat er een duidelijk ijkpunt is;
  • De wet heeft tot doel de COVID-19 epidemie aan te pakken, maar verzuimd aan te geven wanneer er sprake is van een epidemie of dreiging daarvan.

Zowel inhoudelijk als Staatsrechtelijk klopt de wet gewoon niet.

Tunnelvisie

De afgelopen maanden is Nederland in de ban van het Sars-Cov-2 virus, in de volksmond bekend als Corona. Omdat er in eerste instantie sprake was van een killervirus, als ook dat onze zorg niet was voorbereid op een grote golf patiënten, ging Nederland medio maar in zogenoemde “Intelligente Lockdown”. Dit om de curve te flatten, zodat de zorg het aan kon blijven.

Uiteraard is onze gezondheid een groot goed. Maar door de focus op slechts een klein deel van de algehele gezondheid en het welbevinden van de maatschappij te leggen, ontstaat een tunnelvisie waardoor de Nederlandse maatschappij ten gronde zal worden gericht. Zeker wanneer dit onnodig lang aanhoudt. Nu al is de economische en sociale schade enorm.

De spoedwet is onder andere het gevolg van tunnelvisie. Dat mag echter niet leiden tot het (gedeeltelijk) buitenwerking zetten van de democratie en grondrechten.

Dwang of Samen?

Ook na het flatten van de curve zijn de maatregelen niet verdwenen, maar slechts afgeschaald. En nu het griepseizoen weer is begonnen en daardoor ook Covid-19 weer meer kans krijgt om patiënten te maken, nemen de maatregelen weer toe en krijgt het volk te horen dat wij ons niet voldoende aan de maatregelen houden. Het kabinet stelt dat daarom hardere maatregelen, als ook sancties voor het niet houden aan deze maatregelen dienen te komen.

Achterliggende gedachte van de wet is om maatregelen beter te kunnen opstellen, maar vooral ook te kunnen verplichten en handhaven en beboeten met zware straffen. Het niet dragen van een mondkapje kan leiden tot wel een week detentie! Dit is absurd en disproportioneel.

Het kabinet roept continu dat we het samen moeten doen, maar laat echter na om naar het volk te kijken en luisteren. Want wanneer ze dat zouden doen, dan zouden ze zien dat er heel veel vragen in de maatschappij leven. Vragen over de aanpak en vragen over de gevolgen. Ook ik heb veel vragen en heb deze ook schriftelijk gesteld aan onder andere de Minister-President. Ik heb wel een reactie gekregen, echter was dat geen antwoord op de vragen, maar een onderbouwing van het huidige beleid. Maar daar heb ik juist vragen over. Ik zie namelijk dingen gebeuren die volgens mij ook niet de bedoeling zijn, maar die ik in ieder geval niet snap.

Draagvlak creëer je door duidelijk te communiceren en uitleg te geven. Dat betekent ook dat je aandacht schenkt aan de geluiden in de maatschappij, welke niet achter het beleid staan. Dit doe je niet door sancties op te leggen, mensen te ridiculiseren en tegengeluiden te verbieden. In een democratie moet een ieder zijn stem kunnen laten horen, maar dient een overheid vooral transparant te zijn en te luisteren naar wat er in de maatschappij leeft om daar vervolgens antwoord op te geven en/of mee in gesprek te gaan. Daar is geen spoedwet, die vooral dit tegengeluid ondemocratisch kan inperken, voor nodig!

Geen sprake van een noodsituatie meer!

De WHO heeft ondertussen rapporten naar buiten gebracht waaruit is gebleken dat Sars-Cov-2 gelukkig niet het killervirus is waar men in eerste instantie zo bang voor was, maar dat COVID-19 grotendeels overeenkomt met de jaarlijkse griep (influenza). De IFR (kans om na infectie als gevolg hiervan te overlijden) werd in februari door de WHO nog op 3,4% geschat, maar blijkt nu na peerreviewt onderzoek gelukkig maar 0,23% te zijn en voor mensen onder de 70 jaar slechts 0,05%.

Bij de jaarlijkse griepgolf geeft dit ook een zware druk op de zorg en moet reguliere zorg worden afschaalt en worden ook patiënten naar andere ziekenhuizen (ook in het buitenland) gebracht. Hierbij is echter nooit sprake geweest van een noodtoestand en is nog nimmer het sociale leven en/of economisch verkeer (gedeeltelijk) stilgelegd om het virus te stoppen. Ook werden destijds nooit het aantal positief geteste mensen, aantal ziekenhuis- en IC-opnames als overlijdens dagelijks op TV gemeld. Dat gebeurt nu wel, waardoor het beeld van COVID-19 niet in het juiste perspectief wordt geplaatst, maar veel mensen hierdoor wel bovenmatig angstig zijn voor het virus, terwijl men dat niet is voor een even gevaarlijk virus als Influenza.

Het is heel verdrietig dat mensen ernstig ziek kunnen worden van COVID-19 of er zelfs aan of mee komen te overlijden. De aantallen waar het echter om gaat zijn niet buitensporig, maar dus vergelijkbaar met influenza tijdens een stevige griepepidemie.

Ons kabinet had er voor zorg moeten dragen dat onze zorg op een dergelijke zware epidemie zou zijn voorbereid. In de afgelopen jaren zijn ze daar meerdere keren voor gewaarschuwd. Dit hebben ze in de wind geslagen en zijn daarentegen zelfs de zorg verder “optimaliseren”, waardoor onder andere de helft van de IC-capaciteit is verdwenen. Er is dus feitelijk geen sprake van een Corona-crisis, maar een Zorgcapaciteit-crisis als gevolg van bezuinigingen. Daarvoor helpt een spoedwet niet, maar daadkrachtig optreden door de zorg weer uit te breiden, desnoods tijdelijk met menskracht uit het buitenland.

Aangezien er geen noodsituatie is ten aanzien van het virus, maar ten aanzien van de zorg, is de spoedwet niet nodig, maar dient de zorg capaciteit met spoed uitgebreid te worden. Desnoods met buitenlandse menskracht.

Verbazingwekkend wat angst kan doen.

Op basis van het voorgaande is het verbazingwekkend dat de meerderheid van de Eerste en Tweede Kamer toch in hebben kunnen stemmen met een dergelijke wet. Naast de partijpolitiek is de enige reden die ik daarvoor kan bedenken dat men meegezogen is in de tunnelvisie van het kabinet, dan wel dat men zelf ook vanuit angst voor het virus heeft gehandeld en deze dus niet in het juiste perspectief heeft kunnen plaatsen.

Stem van het volk wordt niet gehoord

Hiervoor heb ik al aangegeven dat het kabinet en ook de politiek niet dan wel onvoldoende luistert naar wat er in de bevolking leeft. Dit zouden ze wel moeten doen. Hetgeen nu voorligt is nooit een politiek item geweest en heeft dus ook nooit in een politiek partijprogramma gestaan. Politici kunnen dus niet zeggen dat hun stemmers hiermee hebben ingestemd door op hun partij te hebben gestemd.

Het betreft hier een fundamentele nieuwe wet die inbreuk maakt op onze rechten en waar wij als burger niet in worden gehoord. Een referendum was hier minimaal op zijn plaats geweest. Maar aangezien dit helaas niet kan, richt ik mij tot u en hoop ik dat u voor onze rechtstaat gaat staan en deze wet niet zult bekrachtigen.

Geachte Majesteit, bij deze verzoek ik u uit de grond van mijn hart om ook uw hart te laten spreken en niet normaal te maken wat niet normaal is. Red onze democratie en bekrachtig de spoedwet alstublieft niet!

Ik wens u wijsheid en gezondheid toe.

Hoogachtend,

Bert Tijhoff

 

P.S. Tot dit jaar was ik in de veronderstelling dat de overheid mijn rechten diende te beschermen en ik zelf in de eerste plaats verantwoordelijk was voor mijn gezondheid. Met de komst van Sars-Cov-2 lijkt dit vanuit het kabinet 180 graden anders te worden gezien en dien ik nu zelf onze rechten te beschermen. Dat is waarom ik u nu aanschrijf. Bescherm onze rechten en wijs het wetsvoorstel 35.526 (Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19) af!

P.P.S. Ik ben geen actievoerder, maar doordat onze vrijheid in het geding is ben ik bij de eerste versie van de Spoedwet in actie gekomen en ben ik gestart met de website www.vlaggenvoordevrijheid.nl. Hier kunt u zien dat ik mij verdiept heb in de materie, als ook betrokkenen heb benaderd.

P.P.P.S. Heeft u niet de mogelijkheid om niet te tekenen omdat u formeel geen vetorecht heeft, zou u dan net als de koning van België ooit deed een statement willen maken door een dag terug te treden?!