Antwoord… Nou ja, Reactie van Rutte op mijn Open Brief

Op 24 augustus schreef ik een open brief aan Rutte, met daarin een aantal vragen waarvan ik denk dat ze cruciaal zijn in de Coronadiscussie. Op 24 september schreef de afdeling Communicatie namens Minister-President Rutte een reactie. (Download hier de brief).

Helaas is het een reactie en geen antwoord. Slechts op één vraag wordt echt antwoord gegeven. De rest van de reactie is een min of meer verantwoording van het beleid. Daarin worden echter zaken genoemd die volgens mij niet correct zijn, dan wel in ieder geval zeer discutabel. En tussen de regels lees ik echter nog iets veel belangrijkers …

Achtereen volgens behandel ik:

  • Wat er niet staat
  • Wat er wel staat (en niet klopt)
  • Wat er tussen de regels staat

Wat er niet staat

In mijn lange brief had ik op de eerste bladzijde de hoofd- en subvragen al vast neergezet om ze in de brief te onderbouwen / motiveren. Op de door mij gestelde vragen heb ik helaas geen of slechts beperkt antwoord gekregen.

Hoofdvraag: Waarom staat COVID-19 nog steeds op de lijst groep A van gevaarlijke infectie ziekten?

Geen antwoord

Zo leer je de politiek weer kennen. Mooie reactie, maar geen antwoord op de echte vraag. Erg jammer. Want voor mij blijft dit een cruciale vraag.

Subvraag: Is het waar dat wanneer een ziekte op de groep A lijst staat en deze in ons land is, dat de WHO dan sturende maatregelen op kan leggen?

Ontwijkend antwoord

Terwijl het antwoord op de vraag een simpel ja of nee kan zijn, wordt er omschreven dat de WHO voor deze situaties uitgebreide technische richtlijnen heeft op 16 verschillende onderwerpen en Nederland deze gebruikt in combinatie met de richtlijnen van het Europese Centrum voor Preventie en Infectieziekten (ECDC). Om vervolgens af te sluiten met:

Het is geen kwestie van het opleggen van adviezen, maar aan het toepassen van adviezen binnen de nationale context.”

Maar is dat nu ja of nee? Het suggereert een vrije keuze, maar aan de andere kant ook dat deze vrijheid zich slechts beperkt tot het aanpassen voor de nationale context.

Dan is het toch de WHO die bepaalt dat je maatregelen moet nemen, maar dat je als land nog enige vrijheid hebt in de vorm.

Subvraag: Waarom is dit beleid sinds medio mei overgegaan in “Crush the curve”?

Geen antwoord

“De Nederlandse corona-aanpak is er op gericht het virus maximaal te controleren, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen.”

Maximaal controleren is het “Crush the curve”. Dat had ik al geconstateerd. Maar wat is hier de motivatie voor? Genoemde doelen waren namelijk ook de motivatie voor de eerdere “Flatten the Curve”.

Subvraag: Waarom is het effect van de maatregelen nog niet geëvalueerd?

Geen antwoord

Subvraag: Wanneer is er sprake is van een COVID-19-Epidimie?

Geen antwoord

Subvraag: Wat is de waarde van de signaalwaarden op het Coronadashboard?

Ontwijkend antwoord

“Het dashboard coronavirus geeft informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Met deze informatie kunnen zo snel mogelijk signalen van nieuwe oplevingen worden opgepikt. Een signaalwaarde is een soort van ‘alarmbel’ die door het ministerie van VWS wordt vastgesteld. Die alarmbellen kunnen afgaan als er veel mensen tegelijkertijd ziek worden, in het ziekenhuis worden opgenomen, of positief getest worden. Zo is berekend dat als er langdurig meer dan 40 mensen per dag in het ziekenhuis worden opgenomen, de zorg al snel overbelast kan raken.”

De motivatie van mijn vraag was om duidelijkheid over de signaalwaarden te krijgen, zodat je weet welke consequenties er aan kunnen hangen. Maar ook nu wordt gezegd dat het een soort alarmbellen zijn die af kunnen gaan als de signaalwaarde wordt overschreden. Dat hoeft dus niet. Dat maakt interpretatie van de cijfers dus zeer onduidelijk.

Wat staat er wel (Maar klopt niet)

Preventie met voedingssupplementen

In de P.S. van de brief had ik nog een opmerking geplaatst over Multivitaminen. Ik heb Rutte ooit in een interview horen zeggen dat hij er zelf tweemaal daags 1 inneemt en dat hij daarom zo fit is. Daarom dus ook mijn vraag: Bij veel Corona-patiënten zijn te korten aan vitaminen en mineralen vastgesteld. Waarom dan niet net als u preventief aan de multivitaminen?

Onlogisch antwoord

“Het is niet nodig om extra vitamine C of bijvoorbeeld multivitamines te slikken. Door gezond en gevarieerd te eten krijg je alle vitamines binnen die je nodig hebt. Door meer vitamines te nemen krijg je geen hogere weerstand en ben je niet beter beschermd tegen ziekmakende bacteriën en virussen.”

Het is waar dat door gezond en gevarieerd te eten we in principe al onze vitamines en spoorelementen binnen zouden moeten kunnen krijgen. In de praktijk blijkt echter dat nog geen 10% van de Nederlanders dagelijks voldoende groente en fruit eet. Dat betekent dat meer dan 90% van de mensen onvoldoende gezond en gevarieerd eet. Met als gevolg dat er wel degelijk tekorten kunnen ontstaan aan vitaminen en spoorelementen. Dan is het toch logisch om zowel gezond en gevarieerd eten te stimuleren als ook een voedingssupplement als ondersteuning.

Vergelijking met de griep

Ter motivatie van mijn vraag waarom COVID-19 nog steeds op lijst A staat had ik een vergelijking bijgevoegd met het griepseizoen 2017/2018.

Al hoe wel de vraag waarom COVID-19 nog steeds op die lijst staat niet is beantwoord, staat er in de reactie wel  iets over de griep.

“Het klopt dat er tijdens een milde griepepidemie, zoals bijvoorbeeld die van 2018, onder kwetsbare mensen eveneens veel slachtoffers te betreuren zijn. Dit zou echter nog velen malen groter zijn wanneer er geen griepprik zou bestaan. Dit vaccin maakt dat de seizoensgriep voor de zorg beheersbaar blijft. Het gebrek aan een vaccin voor het coronavirus maakt dat, zonder alle maatregelen die het kabinet heeft genomen en nog neemt, de zorg geheel vast zou lopen. Dit zou desastreuze gevolgen hebben.”

Deze reactie suggereert dat het griepseizoen 2017/2018 een mild griepseizoen was. Dat was het echter niet. Het was het heftigste in de afgelopen 10 jaar. Het aantal slachtoffers was destijds hoger dan tot nu toe aan Corona. Toch werden er destijds geen maatregelen getroffen.

Daarnaast suggereert deze reactie dat de griepprik er voor zorgt dat veel mensen niet ziek worden. Juist in het jaar 2017/2018 heeft de griepprik niet of nauwelijks effect gehad, omdat de Influenza variant die voor de epidemie zorgde niet in het vaccin zat.

Overigens maakt ook maar een klein deel van de Nederlanders gebruik van deze griepprik en wordt de werking  gemiddeld tussen de 20 en 40% geschat. De conclusie dat dat zonder de griepprik het aantal slachtoffers nog vele malen groter zou zijn dan in een mild griepseizoen is dan ook een niet onderbouwde veronderstelling die volgens mij niet juist is.

De veronderstelling dat zonder de griepprik nog meer slachtoffers zouden vallen dan in 2017/2018 het geval was, impliceert dat Influenza feitelijk ernstiger is dan Corona. Toch staat Influenza op geen enkele lijst van gevaarlijke infectieziekten en corona wel. Zelf op lijst Groep A van meest gevaarlijke infectie ziekten.

Daarnaast wordt gesuggereerd dat door het succes van de griepprik de seizoensgriep beheersbaar blijft. Wanneer je echter even gaat Googlen, ontdek je al gauw dat ook in het griepseizoen 2017/2018 de zorg te maken had met overvolle ziekenhuizen, overvolle IC’s, verplaatsen van zieken en uitstellen van andere zorg. Ok Jaap van Dissel gaf op 4 februari al aan dat de IC’s destijds vol lagen.

Conclusie: De reactie betreffende griep is tegenstrijdig en misleidend.

Onbekend en Gevaarlijk Virus

“De harde realiteit is verder dat er sprake is van een ernstig en bovendien nog in grote mate onbekend virus. Niemand heeft daar nog weerstand tegen opgebouwd. Daarbij ligt de besmettingsgraad, zonder maatregelen, vele malen hoger. Het coronavirus is dus veel besmettelijker, niemand is beschermd, en het kan daarmee veel sneller om zich heen grijpen dan een normale seizoensgriep. Duizenden mensen, waaronder veel oudere mensen, zijn in korte tijd overleden. De hogere sterfte valt samen met de corona-epidemie in Nederland.”

Onbekend Virus?!

In mijn brief van 24 augustus heb ik al aangegeven dat er al veel meer bekend was dan bij aanvang. In de vergelijking met de griep 2017/2018 heb ik op een rij gezet wat het RIVM ondertussen al meer wist over Corona. Toch wordt hier nog steeds gesuggereerd dat er een grote mate van onbekendheid is. Dat is niet correct.

Niemand heeft nog weerstand?!

Daarnaast wordt gesteld dat niemand nog weerstand heeft opgebouwd. Deze stelling is onjuist. Alleen al het feit dat 30 tot 50% van de mensen die positief zijn getest asymptomatische dragers zijn, laat zien dat er wel degelijk een bepaalde weerstand is. Niet in de vorm van antistoffen in het bloed, maar door de andere wapens die een gezond immuunsysteem heeft.

Daarnaast klopt de stelling ook niet, omdat ondertussen een grote groep mensen ziek is geweest en wel degelijk antistoffen heeft opgebouwd. In het onderzoek van Sanquin in april was dit 5,5% op basis van antistoffen in het bloed. Daarnaast kunnen er ook antistoffen in de slijmvliezen zitten, maar daar is geen onderzoek naar gedaan.

Er is dus wel degelijk een deel van de bevolking die weerstand heeft.

Maatregelen hebben effect gehad?!

Tevens wordt gesuggereerd dat de maatregelen effect hebben gehad. Ik heb echter gevraagd naar de evaluatie van de maatregelen en op die vraag is geen antwoord gekomen. In de evaluatie die ik zelf heb gemaakt op basis van de RIVM-cijfers en de momenten van ingang, kan ik niet anders concluderen dat de meeste maatregelen geen effect hebben gehad. Alleen het beperken van grote groepen en het thuiswerken hebben mogelijk bijgedragen. De andere maatregelen kwamen nadat de curve al aan het flatten was en hebben geen duidelijke versnelling van het flatten van de curve laten zien.

Besmettelijker dan griep?!

Ook de constatering dat het coronavirus veel besmettelijker is, is maar de vraag. Want zelfs in thuissituaties, waarbij de 1,5 meter regel meestal niet aan de orde is en mensen gedurende lange tijd bij elkaar verblijven, blijkt de kans om besmet te worden slechts 18% te zijn. Mogelijk dat deze verspreiding wel iets hoger is dan die van de seizoensgriep. Maar dat verschil is niet extreem.

Dodelijk

“Duizenden mensen, waaronder veel oudere mensen, zijn in korte tijd overleden. De hogere sterfte valt samen met de corona-epidemie in Nederland.”

Er zijn tot nu toe minder mensen overleden dan in het griepseizoen 2017/2018. Ook wanneer je de overledenen door Influenza meetelt. Voor wat betreft de ouderen geldt dat er juist in de verzorgingstehuizen geen / onvoldoende beschermingsmiddelen waren en dat juist daar de juiste maatregelen niet genomen zijn. De overledenen hadden daar waarschijnlijk beperkt kunnen worden. Met die kennis zal het aantal sterfgevallen in die doelgroep dan ook waarschijnlijk afnemen. Wanneer je daar de huidige cijfers voor zou corrigeren, moet je de cijfers naar beneden bijstellen.

Mijn Conclusie:

Deze reactie snijdt totaal geen hout en geeft een verkeerde voorstelling van zaken.

Lessons Learned

“Daarnaast kan ik u wijzen op het zogenoemde “Lessons Learned” traject. Naast de experts die het kabinet reeds betrekt bij de totstandkoming van het beleid is in dit traject in totaal met meer dan honderd experts met een grote diversiteit aan achtergronden gesproken. (denk aan: medisch, economisch, sociaal, bestuur, gedrag, communicatie en veiligheid e.a.). Het kabinet heeft deze experts gevraagd om te helpen bij het rekken van lessen. Onder anders is gesproken met medische professionals, patiëntvertegenwoordigers, bestuurders, hoogleraren, professionals uit andere sectoren, ervaringsdeskundigen en mensen van onder meer GGD’en en gemeenten.”

Dit is natuurlijk een goed punt. Alleen heb ik niet het idee dat hierdoor het beleid is veranderd, terwijl de sociale en economische gevolgen van de maatregelen enorm zijn. De vraag is natuurlijk of bij al deze experts ook de mensen die kritische vragen hebben, zijn gevraagd om mee te denken. Meer dan 2.000 artsen en zorgprofessionals hebben een brandbrief gestuurd, waar geen reactie op gekomen is. Maurice de Hond heeft meer dan duidelijk gemaakt dat aerosolen een belangrijke rol spelen. Ook dit is niet opgepakt. Daarentegen wordt er wel beleid gemaakt hoe je kritische geluiden op de sociale media kunt aanpakken.

Ik heb dan ook helaas mijn vraagtekens bij dit “lessons learned” traject.

Alle peilen op het vaccin

“Het meest specifieke preventiebeleid waar het kabinet in investeert, is de ontwikkeling van een vaccin.”

Ja, dat idee had ik al met een minister van VWS die roept: ”Er is maar één echte oplossing en dat is een vaccin!”

Deze ingeslagen weg geeft ons kabinet een tunnelvisie. Alle peilen op het vaccin. Hierbij verliezen de belangrijkste vraag uit het oog. Is een vaccin noodzakelijk? Ondertussen is duidelijk dat er relatief minder mensen in het ziekenhuis worden opgenomen, minder mensen op de IC, het verblijf in het ziekenhuis / IC korter is dan in het begin en dat de overlevingskansen verder zijn toegenomen.

Daarnaast is het nog de vraag of er op korte termijn een vaccin ontwikkeld kan worden en of de bijwerkingen wel opwegen tegen de voordelen.

Wat staat er tussen de regels

Er is punt dat steeds opnieuw naar voren komt:

“De Nederlandse corona-aanpak is er op gericht het virus maximaal te controleren, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen.”

“Zo is berekend dat als er langdurig meer dan 40 mensen per dag in het ziekenhuis worden opgenomen, de zorg al snel overbelast kan raken.”

“Het gebrek aan een vaccin voor het coronavirus maakt dat, zonder alle maatregelen die het kabinet heeft genomen en nog neemt, de zorg geheel vast zou lopen. Dit zou desastreuze gevolgen hebben.”

Overbelasting van de zorg voorkomen!

Dat klinkt logisch uiteraard. Maar feitelijk komt nu naar voren wat 10 jaar Rutte op dit gebied heeft betekent. Heel Nederland gaat op slot omdat de zorg het niet aan kan. Echter in de afgelopen 10 jaar is het aantal ziekenhuisbedden met meer dan 7.400 wegbezuinigd en is het aantal IC-bedden van ruim 2.200 in 2015 teruggegaan naar 1.150 nu. In de afgelopen 5 jaar is het meerdere malen voorgekomen dat de ziekenhuizen (inclusief IC’s) vol lagen met grieppatiënten. Er is op meerdere plekken gewaarschuwd voor een capaciteitsprobleem wanneer er een ernstige epidemie zou uitbreken. Ondanks dat is onder Rutte de zorg weg bezuinigd.

Niet Corona is het grootste probleem, maar de capaciteit in de zorg om corona-patiënten te helpen. Met dank aan de bezuinigingen van 10 jaar Rutte!